Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 263
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 263
17 listopada 2012 r., godz. 11.00–13.00
Kraków, Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22, Sala Prasowa


Obecni (lista obecności w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. dr hab. med. Wiesław Bryl
3. dr med. Piotr Gajewski
4. dr hab. med. Grzegorz Gajos (w zastępstwie prof. Anetty Undas)
5. prof. dr hab. med. Tomasz Guzik
6. dr Zbigniew Heleniak (w zastępstwie prof. Zbigniewa Zdrojewskiego)
7. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
8. dr Lech Kucharski
9. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
10. dr hab. med. Krzysztof Mucha
11. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
12. prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
13. dr med. Marek Sienicki
14. prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski

Program:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 262. posiedzenia Zarządu Głównego TIP
2. Informacja Prezesa o bieżących sprawach członkowskich i finansowych
3. Powołanie Komisji Młodych Internistów
4. Informacja redaktora naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej", w tym wniosek o zawieszenie wydawania suplementów PAMW od 2013 r.
5. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego TIP
6. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego TIP
1) informacja o nowym rozporządzeniu o specjalizacjach
2) prace nad nowym programem specjalizacji
3) zatwierdzenie „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” na lata 2013–2014
7. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych o pracach nad określeniem profilu akredytowanych oddziałów chorób wewnętrznych
8. Informacja Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych
9. Wolne wnioski i dyskusja

Przebieg posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
Uczestników posiedzenia przywitał Prezes, prof. dr hab. Tomasz Guzik, i zwrócił się do zebranych z prośbą o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego (262.) posiedzenia Zarządu Głównego (ZG).
Porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia ZG został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

2. Informacja Prezesa o bieżących sprawach finansowych i członkowskich
Prezes przedstawił aktualną sytuację Towarzystwa Internistów Polskich (TIP). Poinformował o aktualnej liczbie członków TIP, która na dzień 16 listopada 2012 r. wynosiła łącznie 3649. Przypomniał, że rzeczywistą liczbę aktywnych członków, a więc tych, którzy zweryfikowali swoje dane na nowym druku deklaracji oraz opłacają na bieżąco składkę członkowską oddaje elektroniczny Rejestr Członków. Zwrócił uwagę na duży rozdźwięk między liczbą członków w Rejestrze, a liczbą członków zdeklarowanych i liczbą członków opłacających składkę: na 3649 członków 2081 wypełniło nową deklarację i tylko 1340 opłaca składki. Następnie zwrócił się z prośbą do obecnych na posiedzeniu członków ZG o skuteczniejsze pozyskiwanie członków w poszczególnych Oddziałach TIP. Po czym przedstawił sytuację finansową TIP, która pozwala jedynie na realizację podstawowych działań. Poinformował, że inicjatywa pozyskiwania środków poprzez współorganizowanie zdarzeń edukacyjnych dotychczas nie przyniosła oczekiwanych efektów, i przypomniał, że działalność TIP jest zasadniczo finansowana ze środków płynących z opłat członkowskich. Na koniec zachęcił uczestników posiedzenia do zgłaszania propozycji pozyskania dodatkowych środków na rozwój działalności i realizację szerszych działań. Zaapelował m.in. o zachęcanie firm farmaceutycznych do kontaktu i interakcji, czy to na poziomie Oddziałów lokalnych, czy na poziomie ZG, twierdząc, że rola w kształceniu i upowszechnianiu wiedzy internistów jest równie kluczowa, jak w przypadku lekarzy innych specjalności.
Do wystąpienia Prezesa odniósł się sekretarz Zarządu, dr Piotr Gajewski, który poinformował zebranych o planach związanych z przygotowaniem (aktualizacją) broszury "Zostań członkiem TIP" (m.in. do dystrybucji lokalnej), która informowałaby o korzyściach z członkostwa. Wyjaśnił m.in., że wystarczy udział w jednej lub dwóch konferencjach organizowanych “pod szyldem" TIP, aby zwróciły się koszty związane z opłaceniem rocznej składki, ponieważ członkom TIP przysługuje zniżka za uczestnictwo w takich zdarzeniach. Podsumował, że korzyści wypływające z przynależności – nawet w wymiarze finansowym – są oczywiste. Nadmienił, że American Collage of Physicians (ACP) – towarzystwo, z którym TIP współpracuje od lat - również opracowało podobną broszurkę "Zostań członkiem ACP", w celu pozyskiwania nowych członków. Dokonuje rekrutacji nie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, ale także w innych krajach, np. w tym roku zwróciło się do TIP – w związku z tym, że na naszą doroczną konferencje "Interna 2013" i sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej" – z prośbą o dołączenie wspomnianej wyżej ulotki do materiałów konferencyjnych. Dr Gajewski stwierdził dalej, że skoro ACP będzie prowadziło rekrutację w Polsce, to tym bardziej prowadzić taką rekrutację dla własnego Towarzystwa. Następnie stwierdził, że drugą istotną sprawą jest nawiązanie kontaktów z przemysłem w celu pozyskania instytucjonalnych członków wspierających. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji (2008–2012) przez rok (2009) takim członkiem wspierającym była firma Sanofi-Aventis. Zaapelował do członków Zarządu do włączenia się w wysiłki mające na celu pozyskanie członków wspierających wśród firm farmaceutycznych.
Po zabraniu głosu przez dra Gajewkiego Prezes poinformował Zarząd o złożonej przez prof. Annę Doboszyńską rezygnacji z funkcji przewodniczącej Oddziału Warszawskiego TIP. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd podjął stosowną uchwałę – w myśl statutu TIP - obligującą Oddział Warszawski do zwołania w trybie pilnym Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, w celu wybrania nowych władz.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (załącznik 1 do protokołu).

3. Powołanie Komisji Młodych Internistów
Następnym punktem programu było powołanie – w drodze uchwały – Komisji Młodych Internistów. Do Komisji zgłoszone zostały następujące kandydatury:
1) Wojciech Budny (z Białegostoku)
2) Jakub Dębski (z Wrocławia)
3) Michał Florczak (z Warszawy)
4) Bartłomiej Guzik (z Krakowa)
5) Zbigniew Heleniak (z Gdańska)
6) Adriana Jaremczuk-Kaczmarczyk (z Krakowa)
7) Wojciech Szczeklik (z Krakowa)
Uchwała o powołaniu Komisji z proponowanym powyżej składem została przyjęta jednogłośnie (załącznik 2 do protokołu).

4. Informacja redaktora naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej", w tym wniosek o zawieszenie wydawania suplementów PAMW od 2013 r.
Raport redaktora naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" (PAMW) za lata 2011–2012 przedstawił doc. Grzegorz Gajos, zastępca redaktor naczelnej (załącznik 3 do protokołu). Przede wszystkim poinformował zebranych, że w czerwcu 2012 roku czasopismo otrzymało swój pierwszy Impact Faktor, który jest jednym z najwyższych wskaźników (o ile nie najwyższy) wśród polskich czasopism klinicznych, wynosi bowiem 1.367. Zakończył swoje wystąpienie, apelując o cytowanie artykułów publikowanych w PAMW oraz przygotowywanie (na zaproszenie redakcji) w miarę krótkich, merytorycznych i jednoznacznych recenzji. Do apelu dołączył się Prezes, który powiedział, że cytowanie artykułów ukazujących się w PAMW jest niezwykle istotne, gdyż pozwolą one na uzyskanie w najbliższej przyszłości jeszcze wyższego wskaźnika.

5. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego TIP (załącznik 4 do protokołu)
Prof. Piotr Zaborowski, w swojej prezentacji przedstawił "Co się stało po zmianach curriculum kierunku lekarskiego w roku 2012?” Poinformował o wpływie zmian standardu nauczania na kierunku lekarskim na nauczanie przeddyplomowe chorób wewnętrznych, który został zatwierdzony 9 maja 2012 roku, następnie ogłoszony w czerwcu, a wdrożony do praktyki wykonawczej od roku akademickiego 2012/2013.
Po wystąpieniu prof. Zaborowskiego wywiązała się krótka dyskusja, którą rozpoczął prof. Jacek Musiał. Skierował do zebranych na posiedzeniu pytanie "jak rozwiązali sprawy nauczania interny i podspecjalności w większych katedrach czy też klinikach chorób wewnętrznych, które należą już niestety do rzadkości"? Ponadto, odniósł się bezpośrednio do wystąpienia prof. Zaborowskiego i zadał kolejne pytanie "czy ten program zwiększa obciążenie dydaktyczne i o ile? Prof. Zaborowski odpowiadając na pytanie, stwierdził, że jest to sprawa kluczowa, ponieważ zwiększa obciążenie interny. Obciążenie to ma charakter organizacyjny, przede wszystkim ze względu na typy organizacji jednostek nauczających chorób wewnętrznych, a z drugiej strony na kłopoty związane z integracją w obrębie chorób wewnętrznych niektórych zagadnień. Stwierdził, że budowanie nauczania interny będzie bardzo trudne. Prezes zaoferował wszelką pomoc ze strony ZG w podjętych przez prof. Zaborowskiego działaniach.

6. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego TIP
Dr Gajewski przedstawił krótko założenia "Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych" na lata 2013–2014 (załącznik 5 do protokołu), a następnie wystąpił o jego zatwierdzenie przez ZG. Program został zatwierdzony jednogłośnie.
Następnie przeszedł do informacji nt. nowego rozporządzenia o specjalizacjach i podjętych krokach, mających na celu opracowanie nowego programu specjalizacji. Przypomniał, że kwestia programu była już poruszana na dwóch ostatnich posiedzeniach ZG, a ostatnio, tj. 5 listopada br. wystosował, jako Przewodniczący Komisji, do niektórych członków Zarządu oraz autorów „Interny Szczeklika” oficjalny list z prośbą o określenie w aktualnej edycji podręcznika, jakie treści powinny być przyswojone przez specjalistę internistę, a jakie przez lekarza kończącego moduł internistyczny podstawowy? Stwierdził, że internista powinien być traktowany jako dobrze wyszkolony lekarz, który jest w stanie zabezpieczyć potrzeby zdrowotne dorosłego chorego w maksymalnie pełnym zakresie, a przynajmniej w odniesieniu do jednostek chorobowych stanowiących największe obciążenie epidemiologiczne, takie jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, stabilna choroba wieńcowa, choroba wrzodowa itd. Natomiast wiedza na temat chorób rzadkich może być bardziej ogólna. Podsumował, że założenia są takie, aby na postawie sugestii autorów i członków Zarządu utworzyć szczegółowy sylabus, który w dalszej kolejności ułatwi konstruowanie wymogów egzaminacyjnych. Dr Gajewski poruszył także kwestię 3-letniego modułu internistycznego. Wspólnie z Prezesem przedstawił propozycję TIP dotyczącą egzaminu międzymodułowego (PEM), do którego specjalizujący się lekarz mógłby podchodzić w dowolnym czasie od zakończenia modułu do podejścia do egzaminu, ale też którego zdanie byłoby warunkiem podejścia do egzaminu specjalizacyjnego (końcowego – PES). Niestety dotychczas nie udało się przekonać do tej propozycji Ministerstwo Zdrowia (MZ), które swoje stanowisko argumentuje głównie problemami finansowymi związanymi z przeprowadzeniem egzaminu międzymodułowego oraz koniecznością nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Prezes podkreślił, że wprowadzenie PEM popierają również młodzi lekarze i niemal całe środowisko lekarskie. Na zakończenie dodał, że ZG będzie kontynuował starania o wprowadzenie PEM.
Prof. Musiał dodał, że powinniśmy wykorzystać wszystkie możliwe drogi, ponieważ będzie to decydowało o pozycji interny w Polsce.
Następnie wywiązała się krótka dyskusja (w której wzięli udział m.in. prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk, prof. prof. Jacek Imiela, Piotr Zaborowski, Jacek Musiał i dr Piotr Gajewski) nt.:
a) rezydentur i braku chętnych na rezydentury z interny (ostatnio liczba kandydatów znacznie spadła)
b) braku wolnych miejsc specjalizacyjnych z interny w niektórych województwach
c) zagrożenia systemu rezydentur (dyrekcje odmawiają przyjmowania rezydentów)
d) akredytacji szpitali (promowania programu nadzorowanego przez Centrum Monitorowania Jakości)
Po zakończeniu dyskusji Prezes poprosił dra Lecha Kucharskiego o zabranie głosu i przedstawienie kolejnego (7.) punktu programu posiedzenia.

7. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych o pracach nad określeniem profilu akredytowanych oddziałów chorób wewnętrznych
Dr Kucharski podziękował ZG za obdarzone zaufanie i wybór na stanowisko Przewodniczącego Komisji. Poinformował, że w kontekście rozporządzenia poprzedniego Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) odnośnie katalogu świadczeń wystąpił do Ordynatorów Oddziałów Chorób Wewnętrznych w całej Polsce (za pośrednictwem poczty elektronicznej) z prośbą o przesłanie informacji dotyczącej propozycji do tego katalogu. Niestety odzew był znikomy. Odpowiedziały tylko dwa Oddziały – z Gdańska i Katowic. Otrzymane informacje, zwłaszcza niezwykle precyzyjne dane z Gdańska, przekazał prof. Imieli, Konsultantowi krajowemu w dziedzinie chorób wewnętrznych. Następnie przeszedł do kolejnej istotnej kwestii – opracowania zasad akredytacji Oddziałów Chorób Wewnętrznych do prowadzenia specjalizacji w systemie modułowym. Nadmienił, że skontaktował się z Oddziałem Małopolskim NFZ w celu pozyskania informacji dotyczącej liczby raportowanych – zgodnie z zasadami JPG – przypadków głównych chorób, które są rozliczane z NFZ. Ideę tego działania przybliżył dr Gajewski. Powiedział, że zasadniczą kwestią w bardzo bliskiej przyszłości będzie weryfikacja akredytacji Oddziałów Chorób Wewnętrznych, mających prawo do kształcenia internistów, a także w powiązaniu z tym, co mówił prof. Zaborowski, do kształcenia studentów w chorobach wewnętrznych. W tym celu konieczne jest precyzyjne określenie kryteriów jakie powinien spełnić oddział chorób wewnętrznych, aby otrzymać akredytację.

8. Informacja Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych
Po zakończeniu dyskusji nawiązującej do wystąpieniu dra Kucharskiego Prezes oddał głos prof. Imieli, który w swoim krótkim wystąpieniu poruszył zagadnienia:
a) praktyk lekarskich w ramach modułu internistycznego i długości poszczególnych staży
b) konieczności wytypowania odpowiednich oddziałów, w których będzie można te praktyki i staże odbywać
c) likwidacji małych oddziałów chorób wewnętrznych
d) wprowadzenia (mimo ze dotychczas był zdecydowanie przeciwny) referencyjności oddziałów chorób wewnętrznych Prezes podziękował prof. Imieli za wystąpienie.

9. Wolne wnioski i dyskusja
Nie zgłoszono.
Prezes podziękował wszystkim za aktywny udział w posiedzeniu i zamknął obrady.prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP