Towarzystwo Internistów Polskich
 
Program TIP - informacje ogólne

 1. Program jest realizowany przez Towarzystwo Internistów Polskich jako zadanie statutowe.

 2. Cel Programu: stałe podnoszenie kwalifikacji lekarzy w rozpoznawaniu, leczeniu i profilaktyce chorób wewnętrznych, poprzez weryfikowane aktualizowanie ich wiedzy zgodnie z zasadami EBM.

 3. Program jest przeznaczony głównie dla lekarzy internistów oraz dla specjalistów w węższych dziedzinach z zakresu chorób wewnętrznych.

 4. Za bieżącą realizację Programu odpowiada Komisja ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego TIP.
  Do zadań Komisji należy:
  1. akredytowanie form doskonalenia zawodowego (tzw. zdarzeń edukacyjnych) wchodzących w skład Programu (zasady).
  2. prowadzenie na stronach internetowych www.tip.org.pl aktualnego wykazu zdarzeń edukacyjnych wchodzących w skład Programu
  3. weryfikowanie i rejestrowanie punktów edukacyjnych zgromadzonych przez lekarzy uczestniczących w Programie oraz wydawanie stosownych zaświadczeń dla okręgowych izb lekarskich
  4. współpraca z Naczelną Radą Lekarską w zakresie realizacji Programu.

 5. Korzyści z realizowania obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach Programu TIP są następujące:
  1. Dzięki akredytowaniu przez TIP poszczególnych form doskonalenia zawodowego (zjazdów, kursów, programów edukacyjnych itd.), uwzględniającego wartość merytoryczną i przydatność w szeroko rozumianej praktyce internistycznej (zarówno w ramach podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej) – Program zapewnia sprofilowane doskonalenie zawodowe w dziedzinie chorób wewnętrznych.
  2. Lekarze realizujący Program nie muszą się szczegółowo rozliczać ze zgromadzonych punktów edukacyjnych w okręgowej izbie lekarskiej, lecz przedkładają tylko zaświadczenie wydane przez TIP.
  3. Lekarz, który dopełnił obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach Programu, otrzymuje Certyfikat Towarzystwa Internistów Polskich oraz ma prawo do umieszczenia swoich danych osobowych w internetowym Rejestrze lekarzy certyfikowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich.
  4. Fakt dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach Programu jest uwzględniany przez TIP i jego oficjalnych przedstawicieli w różnych komisjach (np. konkursowych) i zespołach ekspertów przy wydawaniu opinii o kwalifikacjach zawodowych w zakresie chorób wewnętrznych oraz o możliwości prowadzenia specjalizacji w tej dziedzinie (dotyczy jednostek ubiegających się o miejsca specjalizacyjne i kierowników specjalizacji).