Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 262
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 262
29 maja 2012 r., godz. 11.00–13.00
Kraków, II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM, ul. Skawińska 8, Sala Wykładowa


Obecni (lista obecności w załączeniu):
Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. dr hab. med. Wiesław Bryl
3. dr med. Piotr Gajewski
4. prof. dr hab. med. Tomasz Guzik
5. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
6. dr med. Anna Wojtaszek (w zastępstwie prof. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej)
7. prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
8. prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski
9. dr hab. med. Krzysztof Mucha
10. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
11. prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
12. dr med. Marek Sienicki
13. dr med. Konstanty Szułdrzyński
14. prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
1. prof. dr hab. Sławomira Kyrcz-Krzemień
2. prof. dr hab. Zbigniew Maziarz
Osoby zaproszone
1. mgr Teresa Chornikowska (księgowa)
3. dr med. Anna Kotulska

Program posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 261. posiedzenia Zarządu Głównego TIP
2. Wybory wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego TIP kadencji 2012–2016
3. Wybory członków i przewodniczących Komisji TIP kadencji 2012–2016
4. Ogólne przedstawienie zadań Zarządu Głównego TIP w kadencji 2012–2016
5. Wystąpienie Konsultanta krajowego do Spraw chorób wewnętrznych, prof. Jacka Imieli
6. Dyskusja i wolne wnioski

1. Przebieg posiedzenia
Prof. Tomasz Guzik, prezes Zarządu Głównego (ZG) przywitał przybyłych na posiedzenie Członków nowego Zarządu Towarzystwa Internistów Polskich (TIP), Głównej Komisji Rewizyjnej TIP oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawił proponowany program posiedzenia (p. wyżej), który został przyjęty jednogłośnie. Zebrani przyjęli także jednogłośnie protokół z poprzedniego (261) posiedzenia ZG z dnia 11 kwietnia 2012 r.

2. Wybory wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego TIP w kadencji 2012–2016 (wyniki wyborów zostały ujęte w uchwale Zarządu Głównego TIP nr 1/2012 – załącznik 1 do protokołu) Prof. Tomasz Guzik zgłosił następujące kandydatury na:
- wiceprezesa – prof. Kornelię Kędziorę-Kornatowską
- sekretarza – dr. Piotra Gajewskiego
- skarbnika – dr. Konstantego Szułdrzyńskiego.
Nie zgłoszono innych kandydatur. Zgodnie z decyzją – podjętą jednogłośnie przez ZG – głosowanie przeprowadzono w sposób jawny, przez podniesienie ręki. W głosowaniu brało udział 14 osób uprawnionych do głosowania (p. wyżej – lista obecności).
Wyniki: we wszystkich trzech głosowaniach za głosowało 14 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0.

3. Wybory członków i przewodniczących Komisji TIP kadencji 2012–2016
a) przewodniczącego i członków Komisji do spraw Nagród w kadencji 2012–2016
Prezes przypomniał, że zgodnie ze Statutem Komisja do Spraw Nagród składa się z 8 osób. Powinna także zostać wybrana na nowo. W skład Komisji z urzędu wchodzą 4 osoby, tj. prezes ZG TIP, przewodniczący Rady Naukowej „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (PAMW), przewodniczący Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego oraz redaktor naczelny PAMW. Nastąpił więc wybór pozostałych 4 członków. Prezes zgłosił następujące kandydatury: prof. prof. Eugeniusz Kucharz, Jacek Musiał, Maria Podolak-Dawidziak, Irena Zimmermann-Górska. Wszystkie kandydatury przyjęto jednogłośnie. Następnie przeprowadzono głosowanie jawne, w którym wszyscy Kandydaci otrzymali jednakową liczbę głosów: za głosowało 14 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0. Po czym Prezes zaproponował kandydaturę prof. Jacka Musiała na przewodniczącego tej Komisji. Nie zgłoszono innych kandydatur. Przeprowadzono głosowanie tajne. Za głosowało 14 osób, nie było głosów wstrzymujących się ani przeciw.
c) przewodniczącego i członków Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego kadencji 2012–2016
Prezes poinformował, że z powodu śmierci prof. Andrzeja Szczeklika powinniśmy wybrać nowego przewodniczącego Komisja do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego. Prof. Eugeniusz Kucharz zaproponował kandydaturę dr. Piotra Gajewskiego. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Następnie odbyło się tajne głosowanie. Wyniki: za – 14 osób; wstrzymało się – 0; przeciw – 0. Po głosowaniu Prezes wysunął kandydaturę dr. Bartłomieja Guzika, przewodniczącego Komisji do Spraw Młodych Lekarzy NRL, na członka komisji, nadmieniając, iż zgodnie ze Statutem liczba członków stanowiąca jej skład jest nieograniczona (podobnie jak w przypadku innych komisji TIP, oprócz Komisji do Spraw Nagród). Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym wszystkie osoby uprawnione do głosowania były za przyjęciem dr. Bartłomieja Guzika do komisji. Pozostały skład Komisji nie uległ zmianie, o czym zdecydowali jednogłośnie wszyscy członkowie ZG.
d) przewodniczącego i członków Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego w kadencji 2012–2016
Z powodu rezygnacji prof. Ireny Zimmermann-Górskiej z funkcji przewodniczącej Komisja do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego Prezes zgłosił na to stanowisko kandydaturę prof. Piotra Zaborowskiego, dotychczasowego członka tej komisji, który wyraził swoją zgodę na kandydowanie. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Prof. Zaborowski – w głosowani tajnym – otrzymał 14 głosów za; nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Po czym zgłosił kandydaturę dr. Wojciecha Szczeklika z II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ na członka tej komisji. Dr Szczeklik od lat pracuje ze studentami, realizując z nimi badania naukowe. W tym roku jego studenci otrzymali 2 granty naukowe. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Następnie przystąpiono do głosowania jawnego. Za głosowało 14 osób; wstrzymało się – 0; przeciw – 0. Pozostali członkowie tej komisji wyrazili chęć dalszego działania w niej w tej kadencji.
e) przewodniczącego i członków Komisji do Spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych w kadencji 2012–2016
Z powodu rezygnacji prof. Jacka Imieli, pełniącego obecnie funkcję Prezesa-elekta naszego Towarzystwa, z funkcji przewodniczącego Komisji do Spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych Prezes zgłosił na to stanowisko kandydaturę lek. Lecha Kucharskiego, Ordynatora III Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, który wyraził swoją zgodę na kandydowanie. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Przeprowadzono głosowanie tajne na kartach do głosowania.
Wyniki: za głosowało 14 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0. Pozostały skład Komisji nie uległ zmianie, o czym zdecydowali jednogłośnie wszyscy członkowie ZG.
f) przewodniczącego i członków Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2012–2016
Prezes zaproponował, aby zarówno skład tej komisji, jak i jej przewodniczący (prof. Eugeniusz J. Kucharz) nie uległy zmianie. Propozycja ta została przyjęta przez wszystkich członków ZG jednogłośnie – w głosowaniu jawnym.
Wyniki wszystkich ww. wyborów zostały ujęte w uchwale Zarządu Głównego TIP nr 1/2012 – załącznik 1 do protokołu.
Po zakończeniu wyborów wywiązała się krótka dyskusja nt. propozycji Prezesa dot. powołania nowej komisji – Komisji Młodych Internistów – która miałaby na celu aktywizację młodych lekarzy. Propozycje poparł prof. Eugeniusz J. Kucharz, podkreślając, iż komisja ta mogłaby ściśle współpracować z innymi Komisjami TIP, zwłaszcza z Komisją do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego, gdyż obecnie młodzi lekarze żywo interesują się reformą procesu specjalizacji i problemem egzaminów.
Następnie jednogłośnie przegłosowano słuszność powołania takiej komisji oraz ustalono kryteria jej członkostwa:
1) lekarz do 35 roku życia
2) aktywny członek TIP, posiadający specjalizację lub będący w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.
Po ww. głosowaniu Prezes poprosił wszystkich zebranych o przygotowanie propozycji składu Komisji Młodych Internistów na następne posiedzenie.
Po krótkiej przerwie w obradach ZG jednogłośnie zdecydował o:
1) oddelegowaniu (na prośbę Dyrektora CMKP – pismo z dn. 21.05.2012 r.) doc. Krzysztofa Muchę, jako przedstawiciela TIP, do pracy w zespole, który będzie miał na celu przygotowywanie opinii ws. uznania bądź skrócenia okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego lekarzom zakwalifikowanym do odbywania specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych po dniu 1 lipca 2011 r.
2) pozostawieniu na stanowisku księgowej pani Teresy Chornikowskiej, która w ostatniej kadencji (2008–2012) prowadziła wszelkie kwestie finansowe Towarzystwa.
Pani Teresa Chornikowska wyraziła zgodę.

4. Ogólne przedstawienie zadań Zarządu Głównego w kadencji 2012–2016
Prezes zarysował ogólnie zadania Zarządu Głównego. Za główne cele w kadencji 2012–2016 uznał:
1) pozyskiwanie nowych aktywnych członków TIP – za pośrednictwem m.in. nowoczesnych środków przekazu, w tym Twitter oraz Facebook – głównie poprzez wspieranie badań naukowych w szeroko pojmowanych chorobach wewnętrznych, np. organizację grantów badawczych, nadawanych przez Towarzystwo
2) wspieranie wszelkich działań „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”, m.in. umacnianie pozycji czasopisma na liście filadelfijskiej
3) zwiększenie wpływu TIP na kształtowanie się polityki zdrowotnej różnego rodzaju, w tym polityki kształcenia
4) zaangażowanie TIP w ustalenie programu kształcenia przeddyplomowego i specjalistycznego w chorobach wewnętrznych. Upewnienie się, co do czasu trwania modułu internistycznego oraz czy będzie zakończony egzaminem
5) kontynuację wszelkich działań i inicjatyw podjętych w ubiegłej kadencji (2008–2012), m.in: a) starania o wprowadzenie Poradni Internistycznych; b) utworzenie w POZ praktyk zdrowotnych, które obejmowałyby internistę, pediatrę, a także ginekologa i chirurga oraz ścisła współpraca w tej kwestii z Okręgową Izbą Lekarska w Krakowie, która zadeklarowała chęć wspólnego działania
6) intensyfikacja roli wszystkich Komisji TIP, zwłaszcza Komisji do Spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Komisji do Spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych
7) współpraca TIP z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w sprawach dotyczących świadczeń internistycznych
8) rozwijanie współpracy międzynarodowej TIP, w tym wzmocnienie kontaktów z ACP
9) współpraca z Konsultantem krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych
10) współpraca z innymi, specjalistycznymi Towarzystwami Naukowymi, takimi jak:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne,
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne,
Polskie Towarzystw Hematologiczne,
Polskie Towarzystwo Alergologiczne,
poprzez organizowanie wspólnych sesji dot. problemów internistycznych w: reumatologii, hematologii, alergologii, diabetologii, kardiologii i innych
11) powołanie Federacji Towarzystw, która miałaby na celu m.in. organizację ww. sesji.

5. Wystąpienie Konsultanta krajowego do Spraw chorób wewnętrznych Konsultant, prof. Jacek Imiela w swoim krótkim wystąpieniu poruszył m.in. problem reaktywacji Poradni Internistycznych i słabej pozycji Internistów w kraju, w porównaniu z lekarzami innych specjalizacji. Zaproponował Zarządowi Głównemu TIP, aby przystąpił do konkretnych działań – w celu wzmocnienia tej pozycji - i aktywnie rozdzielił funkcje oraz zadania w Zarządzie i poszczególnych Komisjach TIP, np.: „co konkretnie można zmienić i wprowadzić, jeżeli chodzi o Podstawową Opiekę Medyczną (POZ)”? Wysunął także pomysł zorganizowania „czegoś” w rodzaju Porozumienia Zielonogórskiego.

6. Dyskusja i wolne wnioski
W dyskusji głos zabrali m.in.:
- dr Gajewski, który, nawiązując do pkt 6. wystąpienia Prezesa TIP, zasugerował, aby Komisja do Spraw Kształcenia Przedydyplomowego zainicjowała spotkanie – pod auspicjami ZG TIP – osób ze wszystkich uczelni medycznych w kraju, odpowiedzialnych za powstawanie „sylabusu” dla studentów medycyny, w celu wypracowania w konsekwencji wspólnego podstawowego materiału nauczania. Zaproponował, aby pomysł ten przekazać prof. Zaborowskiemu, przewodniczącemu Komisji, z wnioskiem i prośbą, aby podjął się koordynacji tego zadania.
- Prezes zwrócił uwagę, że propozycja takiego spotkania – ze strony TIP – mogłaby być odczytana jako ingerencja w autonomię uczelni.
- następnie dr Gajewski mocno podkreślił (odnośnie punktu 6. wystąpienia Prezesa TIP), że potrzebna jest nam przede wszystkim prężna Komisja do Spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych, gdyż ma ona zasadnicze znaczenie dla perspektywy rozwoju interny, w tym pozycji internisty w POZ. Zauważył, że główną istotą problemu, z jakim w ciągu ostatnich latach zmaga się „Interna” (czyt. interniści), jest „preferencyjne finansowanie praktyk grupowych”. Wysunął propozycję, aby Komisja – poprzez nawiązanie kontaktu z nowym Prezesem NFZ – podjęła starania o uzyskanie dodatkowych środków finansowych dla praktyk grupowych, gdzie internista odgrywałby bardziej znaczącą rolę, jako lekarz specjalista, który miałby możliwość podejmowania decyzji, czy kierować pacjenta – bez wyraźnych wskazań – na dodatkowe badania specjalistyczne? - co w chwili obecnej jest nagminnie praktykowane.
- prof. Kucharz nawiązał natomiast do dwóch ostatnich (11. i 12.) punktów wystąpienia Prezesa. Poparł pomysł współpracy z innymi Towarzystwami Naukowymi oraz organizowanie wspólnych sesji. Wyraził swoje zastrzeżenie, co do nazwy „Federacja” i zaproponował nazwę „Rada Prezesów” lub „Komitet Prezesów” oraz zasugerował, aby w najbliższym czasie odbyło się spotkanie Prezesa TIP z Prezesami innych Towarzystw, celem umocnienia pozycji Towarzystw Naukowych wywodzących się z interny.
Na zakończenie Prezes zwrócił się do Członków ZG z apelem o zastanowienie się nad sposobami zachęcania młodych lekarzy do wstępowania w szeregi naszego Towarzystwa.
Następnie podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu i zaprosił na poczęstunek.

prof. dr hab. med. Tomasz Guzik
Prezes ZG TIP
dr med. Piotr Gajewski
Sekretarz ZG TIP