Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 258
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 258
5 października 2010 r., godz. 15.00–17.30
Sala Konferencyjna II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM Kraków, ul. Skawińska 8


Obecni (lista obecności w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego
1. prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
2. dr med. Piotr Gajewski
3. prof. dr hab. med. Jacek Imiela
4. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
5. prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
6. prof. dr hab. med. Jacek Musiał
7. prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
8. dr med. Janusz Siedlecki
9. dr med. Marek Sienicki
10. prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik
11. prof. dr hab. med. Anetta Undas
12. prof. dr hab. Irena Zimmermann-Górska


Osoby zaproszone
1. prof. dr hab. med. Jan Duława
2. dr med. Anna Kotulska
3. lek. Paweł Moździerz


Program:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 257. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. J. Musiał
2. Informacja Prezesa o bieżących sprawach finansowych i członkowskich – prof. J. Musiał
3. Informacja Redaktora Naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" – prof. A. Undas
4. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, poświęconej m.in. sytuacji interny – prof. J. Imiela
5. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej – prof. E.J. Kucharz
6. Omówienie zmian w systemie specjalizacji proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza – prof. J. Musiał
7. Dyskusja i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
Uczestników posiedzenia przywitał Prezes, prof. dr hab. Jacek Musiał, i zwrócił się do zebranych z prośbą o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego (257) posiedzenia Zarządu Głównego (ZG). Porządek obrad oraz protokół z poprzedniego (257) posiedzenia ZG został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
2. Informacja Prezesa o bieżących sprawach finansowych i członkowskich
Prezes przedstawił aktualną sytuację Towarzystwa Internistów Polskich (TIP). Poinformował, że liczba członków wzrosła do 3033 (sprawozdanie w postaci zestawienia – załącznik 1 do protokołu). Wymienił oddziały TIP, które słabo funkcjonują (częstochowski, olsztyński, rzeszowski, zachodniopomorski, zielonogórski). Poinformował, że jeśli ta sytuacja w ciągu pół roku nie ulegnie zmianie, będzie wnioskował o ich zlikwidowanie na kolejnym posiedzeniu ZG. Zgodnie z sugestią prof. prof. Anetty Undas i Eugeniusza J. Kucharza zapowiedział, że przed podjęciem tak poważnej decyzji podejmie kolejną próbę aktywizacji tych oddziałów, kierując pismo do ordynatorów oddziałów internistycznych i konsultantów wojewódzkich. Prof. Kucharz zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w uchwale, gdyby do likwidacji poszczególnych oddziałów ostatecznie doszło, co ma związek z przeprowadzaniem konkursów na ordynatorów oddziałów szpitalnych. Prezes zgodził się z tą uwagą i poinformował, że w razie likwidacji danego oddziału konieczne będzie porozumienie się z konsultantem wojewódzkim oraz z kierownikiem sąsiedniego oddziału w sprawie ewentualnego przejęcia.
Dr Piotr Gajewski zauważył, że podejmując próbę aktywizacji, należy się skupić przede wszystkim na ordynatorach oddziałów chorób wewnętrznych. Przypomniał, że elektroniczny Rejestr Członków oddaje rzeczywistą liczbę oficjalnych członków TIP i nawet w obrębie 930 członków zarejestrowanych w elektronicznej bazie nie wszyscy opłacili składki. Zwrócił uwagę na duży rozdźwięk między liczbą członków w Rejestrze, a liczbą członków zdeklarowanych. W tym miejscu Prezes przypomniał o środkach finansowych, które udało się pozyskać na działalność TIP oraz zaznaczył, jak istotne dla działalności TIP jest opłacanie składek przez wszystkich zdeklarowanych członków.
Następnie wywiązała się dyskusja na temat: pozyskiwania nowych członków TIP; zachęcania lekarzy do członkostwa; kryteriów akredytacji oddziałów internistycznych; modułowego systemu kształcenia; ustawy o zawodzie lekarza; programu podstawowego i szczegółowego modułu internistycznego (powołania zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie programu). Prezes zwrócił uwagę, że ułożenie tego programu będzie największym wyzwaniem oraz zaznaczył, jak ważne jest uwzględnienie w tym programie geriatrii. Poprosił prof. Kornelię Kędziorę-Kornatowską o nakreślenie zakresu wiedzy geriatrycznej, jaką powinien posiadać internista. Następnie zwrócił się z prośbą o komentarz do prof. Jacka Imieli, który potwierdził słowa Prezesa, iż współpraca internistów z geriatrami jest niezwykle istotna. Wywiązała się ogólna dyskusja na temat sytuacji interny, wobec czego Prezes poprosił prof. Imielę o przedstawienie sprawozdania posiedzenia Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, przesuwając tym samym punkt 4. posiedzenia w miejsce punktu 3.
3. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, poświęconej m.in. sytuacji interny
Prof. Jacek Imiela poinformował, że w maju 2010 roku uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej przy Ministerze Zdrowia poświęconemu internie i geriatrii. Wyjaśnił, że brał udział w spotkaniu, aby przedstawić problemy interny oraz uzyskać poparcie Rady Naukowej, zanim kolejne oficjalne pisma zostaną skierowane do Ministerstwa Zdrowia (MZ). Opisał prace nad ostateczną wersją pisma, które zostało zaakceptowane przez prof. dr hab. med. Mariana Zembalę w dniu 15 września 2010 roku. Zawierało ono następujące punkty:
1) przywrócenie specjalistycznych poradni internistycznych i włączenie ich w sieć opieki podstawowej, zapewnienie miejsca internistom w leczeniu podstawowym
2) utrzymanie aktualnej liczby oddziałów wewnętrznych
3) zwiększenie ilości miejsc rezydenckich dla chorób wewnętrznych
4) uwzględnienie 3-letniego modułu kształcenia z chorób wewnętrznych w specjalizacjach szczegółowych wywodzących się z interny – warunek do przystąpienia do egzaminu końcowego z wybranej specjalizacji
5) utworzenie specjalności szczegółowej w dziedzinie intensywnej terapii i otwarcie dla lekarzy internistów
6) utworzenie Rady Doradczej ds. Chorób Wewnętrznych przy Ministrze Zdrowia
7) włączenie chorób wewnętrznych do dziedzin priorytetowych.
Prof. Imiela podkreślił, że dla realizacji powyższych punktów konieczna jest praca w zespole oraz odpowiedni podział zadań.
Po wystąpieniu prof. Imieli wywiązała się dyskusja na temat tego, jak podnieść skuteczność działań oraz na temat konieczności pozyskania sojuszników w MZ, a także w innych dziedzinach, na przykład w pediatrii. Dr Piotr Gajewski zaapelował do uczestników posiedzenia o przedstawienie w możliwie krótkim czasie swoich uwag dotyczących memorandum, które jest obecnie przygotowywane dla MZ.
4. Informacja Redaktora Naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej"
O przedstawienie informacji dotyczących Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej Prezes poprosił Redaktor Naczelną, prof. Anettę Undas. Prof. Undas przypomniała o staraniach czasopisma dot. pozyskania wskaźnika cytowań – impact factor (IF). Poinformowała o sposobie obliczania wskaźnika i ogłoszeniu wyniku w 2012 roku. Przedstawiła symulację IF na rok 2009. Zaapelowała do członków Rady Naukowej oraz uczestników posiedzenia o wsparcie w dążeniu do uzyskania IF. Przedstawiła statystyki za rok 2010 (od stycznia do października włącznie – liczba zgłoszonych prac, ośrodki, procent prac odrzuconych). Poinformowała o planowanych działaniach, których celem jest osiągnięcie IF =/> 1 (rozsyłanie newslettera z listą publikacji 2009–2010; aktywizacja członków polskiej i zagranicznej Rady Naukowej; monitorowanie autocytowań). Prof. Undas zakończyła wystąpienie apelem do uczestników posiedzenia o cytowanie prac opublikowanych w "Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej".
W tym miejscu Prezes przypomniał o dofinansowaniu, które udało się pozyskać dla "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej", podziękował prof. Undas za prezentację, a następnie poprosił prof. dr hab. Eugeniusza J. Kucharza o przedstawienie działalności komisji zagranicznej.
5. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej (załącznik 2 do protokołu) Prof. Eugeniusz J. Kucharz w swojej prezentacji skoncentrował się przede wszystkim na:
1) Współpracy z International Society of Internal Medicine
2) Współpracy z European Federation of Internal Medicine
3) Organizacji konferencji polsko-słowackich
6. Dyskusja i wolne wnioski
Prezes poprosił dr. Pawła Moździerza (gościa posiedzenia) o krótkie wystąpienie na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Dr Gajewski zauważył, że warto skorzystać z uwag i rad dr. Moździerza, ponieważ zwracając się do Ministerstwa należy nie tylko przedstawić problemy, ale także konkretne propozycje. Zwrócił uwagę, że obecność lekarzy internistów w POZ jest niezbędna, ale wiąże się z koniecznością dodatkowego finansowania. Podkreślił, że w sformułowaniu konkretnych propozycji pomocne może się okazać doświadczenie, jakie w dziedzinie POZ ma dr Moździerz.
Dr Moździerz zauważył, że środowisko POZ nie jest przeciwne obecności lekarzy internistów, problemem natomiast są warunki finansowania oraz organizacja opieki nad pacjentem. Większa liczba internistów w POZ wiąże się z poszerzoną diagnostyką, większym zakresem badań, a więc z większymi kosztami. Dr Gajewski zauważył, że byłoby to przesunięcie, a nie zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną. Prezes stwierdził, że ważne jest umiejętne sformułowanie propozycji. Dr Moździerz zaznaczył, że argumentem, jaki można wykorzystać w rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), jest szansa skrócenia kolejek do nadspecjalistów poprzez poszerzenie zakresu kompetencji lekarzy internistów w POZ. Dr Gajewski zwrócił uwagę, że taka zmiana koresponduje z przygotowywanym programem modułu internistycznego. Prezes stwierdził, że należy się skupić na określeniu zakresu obowiązków dla poradni specjalistycznych. Dr Moździerz podkreślił, że jest to odpowiedni moment na podjęcie rozmów z NFZ na temat poradni internistycznych.
Prezes podziękował dr. Moździerzowi za wystąpienie i zachęcił do zgłaszania uwag i wniosków. Wywiązała się dyskusja na temat zakresu kompetencji i umiejętności lekarza internisty oraz programu specjalizacji. Prezes podsumował zagadnienia omówione podczas spotkania, poinformował o terminie kolejnego. Następnie podziękował wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu ZG i zamknął obrady.


prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP