Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2020

Uchwała nr 4/2020 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie wydłużenia kadencji władz TIP w związku z panującą pandemią COVID-19 podjęta w dniu 9 lipca 2020 r.

§ 1

Zgodnie art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz.713 z późn. zm.) Zarząd Główny TIP i Zarządy Oddziałów funkcjonują w obecnych składach do czasu odbycia odpowiednio Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów oraz Walnych Zebrań Członków Oddziałów, które zostaną zwołane w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP