Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2021

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

podjęta w dniu 9 maja 2021 roku

§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2020 rok, na które składają się:

  1. bilans
  2. rachunek wyników
  3. informacja dodatkowa z wprowadzeniem.

§ 2

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich postanowił wynik finansowy za 2020 rok w wysokości -3.930,91 zł stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami pokryć z funduszu statutowego. Fundusz statutowy służy do realizacji zadań statutowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.prof. Jacek Imiela prof. Stanisława Bazan-Socha
Prezes ZG TIP Skarbnik ZG TIP