Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego TIP nr 276

25 maja 2019 r., godz. 13.00–15.00
Kraków, Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 (Sala Konferencyjna)

Obecni (lista w załączeniu):

Członkowie Zarządu Głównego:
1. dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ
2. prof. dr hab. n. med. Wiesław Bryl
3. prof. dr hab. n. med. Jan Duława
4. dr n. med. Piotr Gajewski
5. dr n. med. Zbigniew Heleniak
6. prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela – Prezes ZG TIP
7. prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
8. prof. dr hab. n. med. Jacek Małyszko
9. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha
10. prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
11. prof. dr hab. n. med. Anetta Undsa
12. prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski

Goście posiedzenia:

1. dr Tomasz Imiela
Przewodniczący Komisji Młodych Internistów
2. dr hab. n. med. Robert Irzmański, prof. UM
Przewodniczący Oddziału Łódzkiego TIP
3. dr n. med. Krzysztof Janik
Przewodniczący Oddziału Częstochowskiego TIP
4. dr n. med. Anna Kotulska
Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
5. dr n. med. Ewa Mazurek
Przewodnicząca Oddziału Kieleckiego TIP
6. prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
Konsultant wojewódzki – woj. małopolskiego
7. dr n. med. Ryszard Nowak
Konsultant wojewódzki – woj. podkarpackiego
8. dr Marzenna Plucińska
Przewodnicząca Oddziału Zielonogórskiego TIP
9. dr n. med. Grzegorz Pulkowski
Konsultant wojewódzki – woj. kujawsko-pomorskiego
10. dr n. med. Grzegorz Świder
Przewodniczący Oddziału Rzeszowskiego TIP
11. dr n. med. Sławomir Tubek
Konsultant wojewódzki – woj. opolskiego
Przewodniczący Oddziału Opolskiego TIP

Program posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad – prof. Jacek Imiela
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego TIP – prof. Jacek Imiela
3. Sprawozdanie finansowe i członkowskie za 2018 r. oraz podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego – dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ
4. Raport Redaktor Naczelnej „Polish Archives of Internal Medicine” za 2018 rok – prof. Anetta Undas
5. Promocja „Polish Archives of Internal Medicine” na Facebooku – dr n. med. Zbigniew Heleniak
6. Komentarz do propozycji zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy z punktu widzenia (młodego) internisty – dr Tomasz Imiela
7. Propozycje zmian w funkcjonowaniu interny w Polsce – cd. – prof. Jacek Imiela
8. Dyskusja i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
Prof. Jacek Imiela, Prezes TIP, przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków Zarządu Głównego (ZG), następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego TIP
Prezes poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z 275. posiedzenia ZG. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

3. Sprawozdanie finansowe i członkowskie za 2018 r. oraz podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie przedstawiła prof. Stanisława Bazan-Socha, Skarbnik ZG TIP (dokładne dane w załączniku nr 1 do protokołu). Poinformowała zebranych, jak kształtował się stan środków pieniężnych Zarządu w ciągu 2018 roku – ile wynosiły koszty oraz wpływy:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018

 • w kasie 624,37
 • w banku 183 642,48
 • razem: 184 266,85
 • Stan środków pieniężnych na 31.12.2018

 • w kasie 152,15
 • w banku 53 992,21
 • razem: 54 144,36
 • Następnie przedstawiła stan środków (bez dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na dzień 15 maja 2019 rok:

 • w banku: 81 764,45
 • w kasie: 643,09
 • razem: 82 764,09
 • oraz przewidywaną wysokość wpływów (33 000,00 zł) i symulację wydatków (44 640,00 zł) do końca 2019 roku.
  Po czym poprosiła członków Zarządu o przyjęcie uchwały nr 2/2019 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZG za 2018 rok (treść uchwały w załączniku nr 2 do protokołu).
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
  Na zakończenie swojego wystąpienia p. Profesor podsumowała sprawy członkowskie TIP:

 • na dzień 4 maja 2018 r. 3837
 • od 4 maja 2018 do 15 maja 2019 r.
 • przystąpiło: 85
 • zrezygnowało: 22
 • figurowało na listach dwóch Oddziałów: 35
 • zmarło 10
 • na dzień 15 maja 2019 r.: 385
 • Po wystąpieniu Skarbnika głos zabrali:
  - Prezes TIP, który podkreślił, że Zarząd powinien bardziej się zaangażować w kwestię „poszukiwania” dotacji (dodatkowych pieniędzy) dla TIP, a następnie
  - Wiceprezes TIP, dr n. med. Piotr Gajwski, który z kolei poruszył sprawy dot. areny międzynarodowej i potrzebnych środków m.in. na składki członkowskie Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej (EFIM), uczestnictwo przedstawicieli TIP w kongresach EFIM, stypendia dla wyjeżdżających na szkolenia w ramach Szkoły dla Młodych Internistów, organizowanej przez EFIM – European School of Internal Medicine. Zwrócił się z apelem do Przewodniczących Oddziałów regionalnych TIP o większą aktywność i zadbanie o skuteczniejszą ściągalność składek, zachęcanie lekarzy do wstąpienia w szeregi TIP, zwiększania liczby członków w swoich Oddziałach.

  4. Raport Redaktor Naczelnej „Polish Archives of Internal Medicine” (PAIM) za 2018 rok
  Redaktor Naczelna czasopisma, prof. Anetta Undas, krótko podsumowała pracę redakcji i przedstawiła zestawienie dot. liczby:
  - zgłoszonych prac w latach 2012–2018 (łącznie: 3100)
  - odrzuconych prac w 2018 r. (370)
  - opublikowanych artykułów: editorials (24), original articles (56), reviews (15), clinical image (36), research letters (21), letter to the editor (12), other (2) – łącznie: 166
  Ponadto przedstawiła jak kształtował się proces redakcyjny w 2018 roku i kto przygotował największą liczbę recenzji (dr hab. n. med. Daniel P. Potaczek) oraz czyje prace były najczęściej cytowane. Poinformowała także o liczbie wejść na stronę PAIM w 2018 r. (82020). Zakomunikowała, że wskaźnik impact faktor (IF) prawdopodobnie wzrośnie w stosunku do roku 2017 (2,658). Szacowany IF 2018: 2,826 (na podst. obliczeń Web of Science z dn. 17.05.2019).
  Omówiła również aktywność:
  - polskich członków Rady Naukowej zaangażowanych w proces recenzyjny prac,
  - członków ZG TIP w promocji PAIM na Facebooku.
  Poinformowała o nagrodach TIP przyznanych za najlepsze prace oryginalne opublikowane w PAIM w 2018 roku.
  Następnie powiedziała o najważniejszych inicjatywach PAIM, tj.:
  - nowej stronie czasopisma od marca 2019 r.,
  - podtrzymaniu działalności na Facebooku i planach uruchomienia Twittera
  - Clinical Case Challenge – comiesięcznym konkursie na portalu Facebook. Zwycięzcy wygrywają darmowe uczestnictwo w dorocznej konferencji MIRCIM.
  Na koniec powiadomiła uczestników o wysokości otrzymanej dotacji MNiSW – ze środków na działalność upowszechniającą naukę na lata 2019–2020 (577 726,00 zł) oraz przedstawiła plan wydatkowania tych środków.
  Szczegóły wystąpienia w załączniku nr 3 do protokołu.

  5. Promocja „Polish Archives of Internal Medicine” na Facebooku
  Sprawozdanie z działalności jako Social Media Editor PAIM za okres od 1 listopada 2018 r. do 24 maja 2019 r. przedstawił dr med. Zbigniew Heleniak, członek ZG TIP. Pan Doktor przybliżył zebranym, w jaki sposób pracuje i jakie działania wykonuje na profilu, aby zainteresowanie nim było coraz większe. Wymienił konkretne dziedziny w jakich działa, tj. m.in.: 1) Editors Insights i 2) Clinical Case Challenge (konkurs internistyczny), i na czym one polegają. Przypomniał, kiedy profil został założony – 18 grudnia 2011 r., jaką liczbę polubień uzyskał od momentu założenia do chwili powierzenia mu funkcji Social Media Editor – 1 listopada 2018 r. (173) oraz jaką uzyskał na dzień 25 maja 2019 r. (476). Nastąpił więc duży wzrost – o 303. Także liczba obserewujących zdecydowanie wzrosła – w stosunku do wyniku z dnia 31 października 2018, która wówczas wynosiła 176, natomiast w dniu 25 maja zanotowano 481 (czyli wzrost o 305). Szczegóły wystąpienia zawiera załącznik nr 4 do protokołu.

  6. Komentarz do propozycji zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy z punktu widzenia (młodego) internisty
  Propozycje zmian zreferował dr Tomasz Imiela, Przewodniczący Komisji ds. Młodych Internistów. Nawiązał do swojego wystąpienia podczas posiedzenia ZG TIP w dniu 6 kwietnia 2019 roku, kiedy poinformował Zarząd, że Minister Zdrowia (MZ) powołał Zespół ds. Opracowania Zmian „Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty” w celu sporządzenia założeń do nowelizacji Ustawy oraz sześciu Rozporządzeń jej towarzyszących. Pan Doktor zakomunikował, że Zespół w stosownym czasie przekazał MZ swoje zmiany, które miały być z kolei uwzględnione (z niewielką modyfikacją) w projekcie Ustawy. Projekt miał się ukazać do końca kwietnia 2019 r. Niestety MZ nie wywiązał się z tego terminu, ale zapowiedział, jakie zmiany znajdą się w Ustawie? Następnie p. Dokotr przedstawił w 34 punktach propozycje zmian wysuniętych przez Zespół oraz prawdopodobną wersję MZ. Podsumowując wystąpienie powiedział, że nie jest pewny, czy będą to zmiany na lepsze. Niemniej podkreślił, że o większość tych postulatów młodzi interniści walczyli od wielu lat. Jest duże prawdopodobieństwo, że zmiany „bezkosztowe” uda się wprowadzić, lecz te, które zakładają poniesienie jakichkolwiek kosztów, zostały przez MZ odrzucone. Szczegóły komentarza w załączniku nr 5 do protokołu. Po wystąpieniu dr. T. Imieli wywiązała się krótka dyskusja m.in. nt: systemu modułowego; staży specjalizacyjnych, które powinny się odbywać w oddziałach specjalistycznych, lecz nie powinny być tak długie, gdyż ideą szkolenia z interny winna być jak najdłuższa praca na internie; kursów i ich finansowania oraz ew. możliwości przejścia na formę e-learningową.
  - dr n. med. Piotr Gajewski zapytał, kiedy MZ zacznie procedowanie Ustawy?
  - dr T. Imiela odpowiedział, że podczas obradowania Komisji Trójstronnej Minister złożył deklarację, iż zrobi wszystko, żeby Ustawa o ZLiLD została przyjęta przed końcem kadencji parlamentu. Co oznacza, że będzie szybka legislacja, gdyż jest mało czasu na konsultacje. Na koniec dr T. Imiela zaprosił wszystkich, którzy chcą wesprzeć młodych internistów na manifestację organizowaną przez OZZL w Warszawie, w celu wymuszenia wzrostu finansowania ochrony zdrowia. Manifestacja została zaplanowana na dzień 1 czerwca 2019 r.

  7. Propozycje zmian w funkcjonowaniu interny w Polsce
  Propozycję zmian – co zrobić, aby poprawić sytuację INTERNY? – przedstawił Prezes ZG, prof. Jacek Imiela. Oznajmił zebranym, że sytuacja w tej chwili jest dramatyczna. Wiele oddziałów internistycznych w szpitalach powiatowych i miejskich jest zamykanych. Napływ chorych w szpitalach jest ogromny, a ilość lekarzy bardzo mała. Cały ciężar pracy przechodzi więc na funkcjonujące/czynne oddziały, „które też per saldo nie dają rady!” Jakie zatem powinniśmy podjąć starania, aby oddziały chorób wewnętrznych się utrzymały? Przypomniał treść Listu Otwartego ZG TIP, który został przekazany MZ, prof. Łukaszowi Szumowskiemu (szczegóły w załączniku nr 6 do protokołu; slajd nr 3) i zaproponował podjęcie konkretnych działań dot.:
  1) miejsca lekarza internisty w: szpitalu, POZ, AOS
  oraz
  2) kształcenia specjalistów chorób wewnętrznych.
  Po czym przedstawił propozycje nt. poprawy sytuacji w internie przesłane przez członków ZG TIP oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie chorób wewnętrznych, jak również propozycje zmian, które opracował i podsumował prof. Jan Duława, Prezes-Elekt ZG TIP – ujmując je w formę listu otwartego ZG TIP do MZ (treść listu w załączniku nr 6 do protokołu; slajdy: 13–19).

  8. Dyskusja i wolne wnioski
  Dyskusję rozpoczął Prezes TIP, który zapytał uczestników posiedzenia: „W jakiej formie należy zgłosić aktualnym władzom postulaty zmian zaproponowane w opracowanym przez prof. J. Duławę podsumowaniu? Czy ma być to list otwarty, a czy może jakaś inna forma? - prof. Eugeniusz J. Kucharz, członek ZG TIP, uznał, że powinien to być list z tezą: „Stoimy w przeddzień zapaści medycyny”. Celem jest ocalenie interny i propozycja działań prawnych. - Natomiast dr n. med. Sławomir Tubek (Konsultant województwa opolskiego ds. interny oraz Przewodniczący Oddziału Opolskiego TIP) dodał, że w list powinien zawierać podstawowe pytanie skierowane do MZ: „Jakie jest miejsce specjalisty z interny w systemie zdrowia?”. Specjalista z kardiologii czy diabetologii doskonale wie, niestety sytuacja internisty jest wielką niewiadomą. Traktowany jest on bowiem „jak podrzutek, którego nikt nie chce”. Podkreślił, że dla specjalistów powinno być miejsce w szpitalu, albo w poradni. Tymczasem trafiają oni do POZ. Według Doktora istotnym elementem (zasadniczym) jest określenie przez TIP – gdzie ma być internista?
  - prof. Piotr Zaborowski, członek ZG TP, zabierając głos w dyskusji, wyraził przekonanie, że internista jest osią systemu – „i to musimy pokazać w tym piśmie”. Istotą sprawy jest to, że interna została zapchnięta poza obszar zdroworozsądkowego podejścia zarówno do funkcjonowania internistów, jak i do tego, w jakim miejscu pracują. Bez internisty nie poradzą sobie ani przychodnia specjalistyczna, ani SOR, ani szpital. Pokażmy, że jeśli nas tam nie będzie, to „rozwalą” internę, pacjenci nie będą mieli gdzie się leczyć.
  - dr n. med. Ryszard Nowak (Konsultant województwa podkarpackiego ds. interny) dodał, że niesprawiedliwa jest też dystrybucja środków z funduszu, że potrzebna jest zmiana systemowa. Poparł przedstawione propozycje zmian i uznał, że list prof. J. Duławy jest bardzo dobry. Zasugerował, aby oprzeć się na tym liście i dokomponować ew. uwagi członków ZG i Konsultantów wojewódzkich, tudzież Przewodniczących Oddziałów regionalnych TIP.
  - prof. E. J. Kucharz zaproponował, żeby list ten od razu upublicznić w mediach. Przynajmniej w tej części ogólnej.
  - prof. J. Duława: „Musimy także podkreślić, że przewodnią ideą tego listu nie jest interna (że nie chodzi o internę), tylko medycyna w ogóle, służba zdrowia w Polsce.
  - Prezes zdecydował, że możemy to ująć jako wniosek końcowy listu.
  - dr T. Imiela zasugerował, aby list opublikować dopiero po wakacjach, ponieważ obecny czas nie jest dobry/odpowiedni – tzw. „sezon ogórkowy” i jest duże prawdopodobieństwo, że może przejść „bez echa”, niezauważony.
  - dr n. med. R. Nowak na koniec dyskusji powiedział, że „nie da się walczyć o internę, nie żądając zmian w całej medycynie!”
  - Prezes podsumowując dyskusję ustalił, że draft listu otwartego oraz nadesłane do niego uwagi roześle do wszystkich zainteresowanych i obecnych na dzisiejszym spotkaniu – z prośbą o naniesienie swoich propozycji zmian i opinii, a następnie odesłanie do biura ZG TIP w ciągu 2 tygodni. Po czym zamknął obrady.

  prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
  Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP