Towarzystwo Internistów Polskich
 
Regulamin dofinansowania udziału członków Towarzystwa Internistów Polskich w European School of Internal Medicine

Zarząd Główny (ZG) Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) może dofinansować członkom TIP uczestnictwo w European School of Internal Medicine (ESIM), organizowanej przez European Federation of Internal Medicine (EFIM).

Członek TIP starający się o dofinansowanie udziału w ESIM, musi spełnić następujące kryteria:

  • Członkostwo w TIP oraz brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich
  • Lekarz do 35. roku życia, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych lub uczestnik Best Case Report Contest w ramach McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM)
  • Biegła znajomość języka angielskiego

Członek TIP starający się o dofinansowanie udziału w ESIM wysyła drogą elektroniczną na adres tip@mp.pl zgłoszenie, zawierające curriculum vitae (CV) oraz wypełniony formularz (załącznik).

Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione pod kątem formalnym oraz merytorycznym przez Komisję Młodych Internistów TIP. W ramach oceny merytorycznej wniosków dopuszcza się możliwość bezpośredniego kontaktu z członkiem TIP ubiegającym się o dofinansowanie, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Decyzję o dofinansowaniu podejmuje ZG TIP na wniosek Komisji Młodych Internistów.

ZG TIP określa każdorazowo wysokość dofinansowania.

Członek TIP, który uzyskał dofinansowanie, jest zobowiązany po powrocie z ESIM do przedstawienia ZG TIP certyfikatu potwierdzającego udział w ESIM oraz pisemnego sprawozdania w języku polskim, dokumentującego przebieg szkolenia.