Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów TIP z dnia 19 maja 2022 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa Internistów Polskich odbyło się w dniu 19 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Best Western Plus Q Hotel w Krakowie, ul. Wygrana 6.

1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa Internistów Polskich
Zgromadzenie rozpoczęło się o godz. 17.00. Delegatów powitał prof. Jacek Imiela, Prezes Towarzystwa Internistów Polskich, informując jednocześnie, że kadencja obecnego Zarządu Głównego (ZG) została przedłużona o 2 lata z powodu panującej w Polsce i na świecie epidemii – SARS-CoV-2 – i trwała 6 lat, tj. od 18 maja 2016 roku do chwili obecnej, czyli do 19 maja 2022.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
Prof. Jacek Imiela zaproponował na przewodniczącego Zgromadzenia dr. Lecha Kucharskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatów. Wybór przewodniczącego przeprowadzono w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów. Głosy liczył prof. Jan Duława. Na sali było 28 osób (na 36) uprawnionych do głosownia, tj. Delegatów. Kandydaturę dr. Lecha Kucharskiego przyjęto jednogłośnie.

3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował na członków Komisji Skrutacyjno-Mandatowej dr. Marcina Chojnackiego, dr Karolinę Hoffmann oraz dr. Michała Kurlapskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatów. Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów, głosy liczył Przewodniczący Zgromadzenia. Za głosowało 28 Delegatów. Nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Tuż po głosowaniu Komisja się ukonstytuowała i wybrała spośród siebie przewodniczącego – dr. Marcina Chojnackiego.

4. Ogłoszenie prawomocności Walnego Zgromadzenia
O godz. 17:15 Komisja Skrutacyjna sprawdziła listę obecności. Na sali znajdowało się 28 Delegatów. Przewodniczący Komisji uznał Zgromadzenie za ważne.

5. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Wniosków
Przewodniczący zaproponował na Sekretarza Walnego Zgromadzenia doc. Zbigniewa Heleniaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatów. Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów: wszyscy Delegaci, obecni na sali (28), głosowali za kandydaturą doc. Heleniaka. Następnie Przewodniczący zaproponował na członków Komisji Wniosków: prof. Eugeniusza J. Kucharza, dr. Piotra Gajewskiego i prof. Zbigniewa Zdrojewskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. W związku z tym, że nie zgłoszono innych kandydatur, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął listę i poddał pod głosowanie poszczególne kandydatury.
W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci otrzymali po 28 głosów; nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.
Głosy liczyła Komisja Skrutacyjna.

6. Przyjęcie programu Walnego Zgromadzenia
Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów. Głosy liczyła Komisja Skrutacyjna. Program przyjęto jednogłośnie (załącznik 1) – 28 głosów za.

7. Sprawozdania Przewodniczących Komisji TIP ds.:
Kształcenia Przeddyplomowego (załącznik 2a), Młodych Internistów (załącznik 2b), Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego (załączniki 2c) oraz Współpracy Międzynarodowej (załączniki 2d). Wszyscy Przewodniczący przedstawili swoje sprawozdania w formie krótkich 5-minutowych prezentacji multimedialnych, przygotowanych w PowerPoint (PP). W przypadku Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej sprawozdanie zreferował dr Piotr Gajewski, w porozumieniu z jej Przewodniczącym, prof. Eugeniuszem J. Kucharzem.

8. Sprawozdania Przedstawicieli TIP działających w European Federation of Internal Medicine (EFIM)
Sprawozdania miały formę prezentacji w PP.
Raport z działań w:
– Professional Issue and Quality Subcommitte EFIM przedstawił doc. Zbigniew Heleniak (załącznik 3a)
– EFIM Morbodity Working Group – prof. Michał Holecki (załącznik 3b)
– Telemedicine, Innovative Technologies and Digital Health Working Group – dr Michał Florczak (załącznik 3c)
– ADVICE – Adult Vaccination Campaign in Europe – dr Weronika Rymer (załącznik 3d)
– EFIM Choosing Wisely – dr Wiktoria Leśniak (załącznik 3e)
– Critical Appraisal of Guidelines in Internal Medicine Working Group – dr Wiktoria Leśniak (załącznik 3f).

9. Sprawozdanie Zarządu Głównego TIP kadencji 2016–2022
Sprawozdanie przedstawił prof. Jacek Imiela, Prezes TIP.
Przypomniał wszystkim zebranym, że sprawozdanie (załącznik 4) zostało także przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich Delegatów Walnego w przeddzień Zgromadzenia.

10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Głównego
W dyskusji zabrali głos: - prof. Eugeniusz J. Kucharz: skierował słowa podziękowania dla ustępującego Prezesa oraz całego Zarządu Głównego;
- prof. Podolak-Dawidziak: podjęła temat szkolenia podyplomowego, a przede wszystkim roli opiekuna stażu oraz kierownika specjalizacji. Według Pani Profesor powinno być większe zaangażowanie w/w osób w szkolenie przyszłych specjalistów chorób wewnętrznych;
- dr Tomasz Imiela: przedstawił plany dotyczące modyfikacji szkolenia specjalizacyjnego i roli młodych rezydentów w przygotowaniu tego planu;
- prof. Jacek Różański, Konsultant krajowy ds. interny: nadmienił, że plan szkolenia specjalizacyjnego został zmodyfikowany i oczekuje na dalsze decyzje w Ministerstwie Zdrowia. Ponadto poinformował, iż w chwili obecnej kierownik specjalizacji jest wynagradzany za prowadzenie specjalizanta. Podkreślił również, że dotychczas nie zatwierdzono obowiązkowego egzaminu z interny w ramach szkolenia modułowego.
- dr Piotr Gajewski: wyraził stanowisko, że konieczne jest szukanie sposobu na zdyscyplinowanie kierowników specjalizacji w kontekście prowadzenia szkolenia, co powinno się jednocześnie przekładać na finansowanie jednostki szkolącej.
- dr Kucharski podsumował dyskusję oraz przekazał informację, że Naczelna Rada Lekarska powinna mieć wpływ na przygotowanie programu szkolenia.

11. Sprawozdanie finansowe za lata 2016–2021
Sprawozdanie ZG za lata 2012–2015 przedstawiła prof. Stanisława Bazan-Socha, skarbnik ZG TIP (załącznik 5).

12. Dyskusja nad sprawozdaniem
Brak głosów w dyskusji.

13. Sprawozdanie Redaktor Naczelnej czasopisma „Polish Archives of Internal Medicine” (PAIM)
Raport PAIM za lata 2020–2022 przedstawiła prof. Anetta Undas, Redaktor Naczelna „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (załącznik 6).

14. Dyskusja nad sprawozdaniem redaktora naczelnego
Głos – w imieniu wszystkich obecnych na Sali Delegatów i zaproszonych Gości – zabrał dr Piotr Gajewski, Wiceprezes TIP, który wyraził ogromne uznanie dla pracy Pani Profesor, dla jej ogromnego zaangażowania w prowadzenie czasopisma. Pogratulował osiągnięć, wysokiego wskaźnika cytowań (IF), jakim może się poszczycić czasopismo. Podkreślił, że za 2021 rok miesięcznik uzyska prawdopodobnie najwyższy w swojej historii IF – ponad „5”. Pożyczył całemu zespołowi redakcyjnemu dalszych sukcesów w budowaniu i podtrzymywaniu dotychczasowej wysokiej pozycji PAIM w świecie nauki.

15. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej TIP i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu ZG TIP – kadencji 2016–2022
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący, prof. Zbigniew Zdrojewski (załącznik 7). Komisja pozytywnie oceniła działalność Zarządu Głównego i wystąpiła o udzielenie mu absolutorium.

16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów. Na sali było 33 Delegatów. Za głosowało 33, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0. Głosy liczyła Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów TIP udzieliło absolutorium ustępującemu ZG – kadencji 2016–2022.

17. Wniosek o dokonanie zmian w Statucie TIP
Przewodniczący przypomniał, że wszyscy Delegaci otrzymali wcześniej pocztą elektroniczną propozycję tych zmian. Po czym dr Piotr Gajewski, wiceprezes ZG TIP, przedstawił wszystkie proponowane zmiany (załącznik 8a).

18. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały ws. wprowadzenia zmian w Statucie
Brak głosów w dyskusji.
Odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie o treści określonej w załączniku 8b. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Za głosowało 32 Delegatów, głosów przeciw: 0, wstrzymujących: 1. Głosy liczyła Komisja Skrutacyjna.

19. Przedstawienie kandydatury Prezesa-elekta TIP kadencji 2022–2026 (Prezesa TIP kadencji 2026–2030)
Kandydaturę i sylwetkę prof. Michała Holeckiego przedstawił prof. Jan Duława.
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur.

20. Przedstawienie kandydatury Redaktora Naczelnego PAIM (na lata 2022–2026)
Kandydaturę prof. Anetty Undas zgłosił prof. Jan Duława. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur.

21. Przedstawienie – ze strony ustępującego Zarządu – propozycji nowego składu Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej TIP kadencji 2022–2026
Prof. Jan Duława zaproponował następujący skład nowego Zarządu: dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ; dr hab. n. med. Maciej Cymerys; prof. Ryszard Gellert; dr n. med. Maciej Hamankiewicz; dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak; dr n. med. Tomasz Imiela; dr hab. n. med. Robert Irzmański, prof. UM; dr Lech Kucharski; prof. Jacek Małyszko; dr n. med. Grzegorz Pulkowski. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur.
Następnie prof. Duława przedstawił kandydatury do Głównej Komisji Rewizyjnej: prof. Wiesław Bryl, prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, prof. Maria Podolak-Dawidziak oraz prof. Zbigniew Zdrojewski. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

22. Dyskusja nad przestawionymi kandydaturami i zgłaszanie innych kandydatów
Brak głosów w dyskusji. Nie zgłoszono innych kandydatur. Komisja Skrutacyjna przystąpiła więc do wydrukowania, a następnie rozdania Delegatom kart do głosowania.

23. Wybór Prezesa-elekta kadencji 2022–2026 (Prezesa kadencji 2026–2030)
Na sali było 33 Delegatów. Rozdano 33 karty do głosowania. Oddano 33.

24. Wybór Redaktora Naczelnego PAIM
Na sali było 33 Delegatów. Rozdano 33 karty do głosowania. Oddano 33.

25. Wybór członków Zarządu Głównego TIP kadencji 2022–2026
Na sali było 33 Delegatów. Rozdano 33 karty do głosowania. Oddano 33.

26. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2022–2026
Na sali było 33 Delegatów. Rozdano 33 karty do głosowania. Oddano 33.

27. Dyskusja o aktualnych sprawach TIP
(...)

28. Ogłoszenie wyników wszystkich przeprowadzonych głosowań
Komisja Skrutacyjna zliczyła oddane głosy i ogłosiła wyniki.

Prezes-elekt (oddane głosy) za
prof. Michał Holecki 33 głosy (na 33 głosujących Delegatów)

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił oficjalnie, że Prezesem-elektem TIP kadencji 2022–2026 został wybrany jednogłośnie prof. Michał Holecki,

Redaktor Naczelny PAIM (oddane głosy) za
prof. Anetta Undas 32 głosy (na 33 głosujących Delegatów)

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił oficjalnie, że Redaktor Naczelną PAIM na lata 2022–2026 została wybrana większością głosów prof. Anetta Undas.

Zarząd Główny – na 33 głosujących Delegatów oddane głosy   za
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ 33
dr hab. n. med. Maciej Cymerys 32
prof. Ryszard Gellert 32
dr n. med. Maciej Hamankiewicz 31
dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak 33
dr n. med. Tomasz Imiela 32
dr hab. n. med. Rober Irzmański, prof. UM 33
dr Lech Kucharski 31
prof. Jacek Małyszko 32
dr n. med. Grzegorz Pulkowski 33

Główna Komisja Rewizyjna (oddane głosy) za
prof. Wiesław Bryl 32
prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska 32
prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień 32
prof. Maria Podolak-Dawidziak 32
prof. Zbigniew Zdrojewski 33

Przewodniczący Zgromadzenia pogratulował wszystkim wybranym osobom do Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

29. Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego kadencji 2022–2026
Prof. Jan Duława, Prezes Zarządu Głównego kadencji 2022–2026, poinformował, jakie będą główne kierunki działań nowego Zarządu, jednocześnie zapewniając, że nowy Zarząd będzie kontynuował także wszystkie prace podjęte przez poprzedni Zarząd.

26. Wnioski
Komisja Wniosków w składzie: prof. Eugeniusz J. Kucharz, dr Piotr Gajewski oraz prof. Zbigniew Zdrojewski przedstawiła wnioski z Walnego Zgromadzenia (załącznik 9).

27. Zakończenie Walnego Zgromadzenia
Przewodniczący Zgromadzenia podziękował wszystkim obecnym Delegatom i Gościom za udział w Walnym Zgromadzeniu TIP – i zamknął obrady.

Tekst protokołu przedkładają:

dr Lech Kucharski
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Kraków, 19 maja 2022 r.