Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 13/2022

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 13/2022
w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania Nagrody im. prof. Franciszka Kokota za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chorób wewnętrznych podjęta w dniu 8 grudnia 2022 roku

§ 1

W Regulaminie przyznawania Nagrody im. prof. Franciszka Kokota za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chorób wewnętrznych wprowadza się następującą zmianę: w § 3 dodaje się po punkcie 1 punkt 2 w brzmieniu: „W przypadku, gdy Nagroda ma zewnętrznego mecenasa pokrywającego jej koszty, mecenas ma prawo delegować swojego przedstawiciela do Komisji ds. Nagród TIP z prawem czynnego udziału w głosowaniu nad wyborem laureata Nagrody.”

§ 2

Regulaminu po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zawiera 9 punktów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jan Duława dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP