Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2023

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2023
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok podjęta w dniu 20 marca 2023 roku

§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2022 rok, na które składają się:
1) bilans
2) rachunek wyników
3) informacja dodatkowa z wprowadzeniem.

§ 2

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich postanowił wynik finansowy za 2022 rok w wysokości 264 305,61 zł, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami, przeznaczyć na fundusz statutowy. Fundusz statutowy służy do realizacji zadań statutowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jan Duława prof. Stanisława Bazan-Socha
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP