Towarzystwo Internistów Polskich
 
XXXV Zjazd TIP

Sprawozdanie

XXXV Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich Katowice, 9–12 września 2004 r.

Jubileuszowy XXXV Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich odbył się w dniach 9–12 września 2004 r. Zjazd odbywał się pod wysokim patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego. Komitet Honorowy zjazdu tworzyli: Arcybiskup Metropolita Katowicki Jego Ekscelencja, ks. Damian Zimoń; Minister Zdrowia, Marek Balicki; Konsultant Krajowy w zakresie chorób wewnętrznych, prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong; Wojewoda Śląski, Lechosław Jarzębski; Marszałek Województwa Śląskiego, Michał Czarski; Prezydent Miasta Katowic, Józef Uszok; Rektor Śląskiej Akademii Medycznej, prof. dr hab. dr h.c. Tadeusz Wilczok; Przewodniczący Naczelnej Rady Lekarskiej, Konstanty Radziwiłł; Prezes Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz; Dyrektor Oddziału Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Marek Piekarski; Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7, Wojciech Olszówka i Honorowy Prezes Towarzystwa Internistów Polskich, prof. dr hab. med. dr h.c. Edward Rużyłło. Na czele Komitetu Naukowego zjazdu stał Eugeniusz Józef Kucharz.

Uroczystość otwarcia zjazdu odbyła się w Hali Sportowo–Widowiskowej "Spodek". Po odegraniu hymnu państwowego i hymnu Unii Europejskiej, zebranych przywitali: Eugeniusz J. Kucharz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Irena Zimmermann–Górska – Prezes Towarzystwa Internistów Polskich. List Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, odczytał przedstawiciel Prezydenta, Krzysztof Czerwiński. Następnie przemawiali goście zjazdu: Wojewoda Śląski, Lechosław Jarzębski; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Seweryn Jurgielewicz; Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Sergiusz Karpiński; Prezydent Miasta Katowic, Piotr Uszok, Rektor Śląskiej Akademii Medycznej, Tadeusz Wilczok oraz Maciej Hamankiewicz – w imieniu Naczelnej Izby Lekarskiej. Odczytano też listy gratulacyjne ks. Damiana Zimonia – Arcybiskupa Metropolity Śląskiego oraz prezesów niektórych towarzystw naukowych.

Z szacunkiem i radością wspomnieć należy, że w uroczystości otwarcia obrad i w obradach kongresu wziął udział nestor katowickich internistów, prof. dr hab. med. dr h.c. mult. Kornel Gibiński.

Kolejnym punktem uroczystości otwarcia było wręczenie dyplomów członka honorowego Towarzystwa. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Delegatów o nadaniu członkostwa honorowego odczytał sekretarz Zarządu Głównego, Mariusz Puszczewicz. Tytuł ten otrzymali: Artur Czyżyk, Jan Dzieniszewski i Zbigniew Kalina. Następnie Prezes Towarzystwa i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wręczyli dyplomy nominacyjne. Nieobecnemu Arturowi Czyżykowi dyplom został wręczony w terminie późniejszym, podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich. Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie Medali Honorowych Towarzystwa, które otrzymali: Antoni Hrycek, Halina Jaroszewicz–Heigelmann, Maria Pietrzak–Nowacka, Maria Podolak–Dawidziak i Danuta Pupek–Musialik.

Wykład inauguracyjny, Moja przygoda z układem reninowo–angiotensynowo–aldosteronowy, wygłosił Franciszek Kokot. Wykład ten został nazwany wykładem pamięci Władysława Antoniego Gluzińskiego, założyciela i pierwszego Prezesa Towarzystwa Internistów Polskich. Był to niezwykle wzruszający element całego programu zjazdu, gdyż, oprócz aspektów naukowych, zawierał wiele osobistych wspomnień i refleksji wykładowcy. Przed wykładem Przewodniczący i Sekretarz Komitetu Organizacyjnego wręczyli Franciszkowi Kokotowi pamiątkową plakietę, z podziękowaniem za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia wykładu rozpoczynającego zjazd. Organizatorzy tegorocznego zjazdu zwrócili się z prośbą do organizatorów następnych zjazdów TIP, aby wykład inauguracyjny zawsze był poświęcony pamięci założyciela Towarzystwa. Po przerwie, podczas której uczestnicy zostali zaproszeni na lampkę wina, wystąpił Big Band Akademii Muzycznej w Katowicach, pod dyrekcją Andrzeja Zubka, z solistami Lorą Szafran i Mieczysławem Szczęśniakiem.

Drugi dzień zjazdu wypełniła w całości III Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich "Interna 2004". Była ona zorganizowana przy współudziale Medycyny Praktycznej. Wykłady wygłosili: Andrzej Szczeklik (Medycyna regeneracyjna i klonowanie człowieka a mit wiecznej młodości), Jacek Musiał (Aktualne wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo–zatorowej – wykład dedykowany prof. Stanisławowi Łopaciukowi), Irena Zimmermann–Górska (Postępy w reumatologii), Andrzej Budaj (Postępy w kardiologii. Aktualne wytyczne postępowania w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem ST i leczenie przeciwpłytkowe u chorych na miażdżycę), Maria Trusz–Gluza (Postępy w kardiologii. Aktualne wytyczne postępowania w nadkomorowych zaburzeniach rytmu), Ewa Niżankowska–Mogilnicka (Postępy w pulmonologii), Witold Bartnik (Postępy w gastroenterologii), Jacek Sieradzki (Postępy w diabetologii), Barbara Jarząb (Postępy w endokrynologii), Andrzej Więcek (Postępy w nefrologii), Ryszard Gryglewski (Koksyby: geneza, teraźniejszość, przyszłość). W części artystycznej tego wieczoru wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk". Występ zespołu był finansowany ze środków budżetowych miasta Katowice.

Obrady dwóch ostatnich dni zjazdu toczyły się na terenach Międzynarodowych Targów Katowickich, gdzie można było zorganizować obrady kilku sesji (równocześnie) odbywających się równocześnie.

Trzeci dzień zjazdu rozpoczęła sesja wykładów plenarnych: Choroby tkanki łącznej a miażdżyca (Irena Zimmermann–Górska), Nadciśnienie tętnicze – jak leczyć najlepiej? (Zbigniew Gaciong), Diagnostyka różnicowa zapaleń stawów (Jacek Szechiński), Problemy zakrzepowo–zatorowe u chorych leżących (Krzysztof Ziaja), Przewlekła obturacyjna choroba płuc (Jerzy Kozielski). Sesję prowadzili: Irena Zimmermann–Górska, Zbigniew Gaciong, Jacek Szechiński i Eugeniusz Szmatłoch.

Blok tematyczny dotyczący kardiologii rozpoczął Michał Tendera wykładem – Czy postęp technologii wyeliminuje potrzebę badania fizykalnego – poświęconym pamięci Józefa Strusia. Sesję prowadzili Leszek Giec i Tadeusz Mandecki. Kontynuacją tematyki była przygotowana wspólnie z Sekcją Kardiologiczną TIP sesja "Współczesne możliwości leczenia migotania przedsionków". Prowadzili ją: Leszek Giec, Tadeusz Mandecki i Lech Poloński. Wśród wygłaszających byli: Maria Trusz–Gluza, Tadeusz Mandecki, Włodzimierz Kargul, Ryszard Bachowski. Kolejną sesję o tematyce kardiologicznej "Nadciśnienie tętnicze" prowadzili Włodzimierz Januszewicz, Jerzy Głuszek i Zbigniew Maziarz. Wygłoszone zostały następujące wykłady: Mechanizmy patogenetyczne nadciśnienia tętniczego (Włodzimierz Januszewicz), Podstawy genetyki nadciśnienia tętniczego (Andrzej Ciechanowicz), Współczesne kierunki leczenia nadciśnienia tętniczego (Stanisław Czekalski, Ilona Idasiak–Piechocka) oraz Nadciśnienie tętnicze w ciąży (Jerzy Głuszek).

Choroby naczyń były przedmiotem sesji angiologicznej. Sesję prowadzili: Anna Kotulska, Włodzimierz Witkiewicz i Eugeniusz Józef Kucharz. Wygłoszono pięć wykładów: Proangiogenna aktywność komórek progenitorowych szpiku i krwi pępowinowej (Iwona Leszczyńska–Gołąbek), Patogeneza miażdżycy (Jan Gmiński), Żylna choroba zakrzepowo–zatorowa (Leszek Masłowski), Przewlekła niewydolność żylna (Arkadiusz Jawień), Choroby naczyń chłonnych (Andrzej Szela).

"Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych jako konsekwencja rozwoju miażdżycy uogólnionej – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne", to temat sesji sponsorowanej przez firmę Egis, mającej charakter interdyscyplinarny, łączący problematykę chirurgiczną i internistyczną. Sesję prowadził Krzysztof Ziaja, a wykładowcami byli: Krzysztof Ziaja, Tomasz Urbanek, Wacław Kuczmik i Eugeniusz J. Kucharz. Podczas sesji odbyła się promocja książki: "Chirurgia naczyń w zarysie" wydanej pod redakcją Krzysztofa Ziaji i Tomasza Urbanka.

W ostatnim dniu zjazdu odbyła się kolejna sesja o tematyce kardiologicznej "Aktualne problemy przewlekłej niewydolności serca". Została ona zorganizowana przy współpracy Sekcji Kardiologicznej TIP. Obrady prowadzili: Zbigniew Gąsior, Jerzy Kuch, Stanisław Rudnicki i Michał Wierzchowiecki. Pierwszy wykład wygłosił Jerzy Kuch (Rola układu renina–angiotensyna–aldosteron w patogenezie przewlekłej niewydolności serca – aspekty terapeutyczne), kolejne: Maciej Sosnowski (Blokada układu adrenergicznego w leczeniu przewlekłej niewydolności serca), Zbigniew Gąsior (Cukrzyca w niewydolności serca), Michał Wierzchowiecki (Na czym polega nowy model wielodyscyplinarnej opieki nad chorymi z niewydolności serca?) oraz Stanisław Woś i Marek Deja (Rola kardiochirurga w leczeniu przewlekłej niewydolności serca).

Sponsorowaną sesję "Od nihilizmu do optymizmu w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" prowadzili Dorota Górecka i Dariusz Ziora. Wykłady wygłosili: Irena Grzelewska–Rzymowska, Dorota Górecka, Dariusz Ziora i Joanna Chorostowska–Wynimko. W sesji "Objawy płucne chorób układowych" wygłoszono następujące wykłady: Płuca w pierwotnych niedoborach odporności u dorosłych (Jan Kuś), Objawy płucne w chorobach układowych (Elżbieta Wiatr), Sarkoidoza – choroba wielonarządowa (Dariusz Ziora). Sesję prowadzili: Elżbieta Wiatr, Dariusz Ziora i Przemysław Kotyla.

Przy współpracy Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumologicznego przygotowana została sesja "Stany zagrażające życiu pochodzenia płucnego", którą prowadzili: Władysław Pierzchała, Jerzy Kozielski, Jacek Imiela i Edmund Nartowicz. Przedstawiono kolejne wykłady: Zakażenia wziewne jako przyczyna zespołu niewydolności oddechowej (Tadeusz Płusa), Masywny zator tętnicy płucnej (Renata Jankowska), Stan astmatyczny i zagrożenie przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (Władysław Pierzchała), Metody obrazowania stanów zagrożenia życia pochodzenia płucnego (Jan Baron).

Sesja alergologiczna przygotowana została przy współpracy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Sekcji Alergologiczno–Astmologicznej TIP. Sesję prowadzili: Barbara Rogala, Paweł Górski, Józef Małolepszy i Edmund Rogala. Wygłoszono następujące wykłady: Współczesne poglądy na patogenezę astmy (Piotr Kuna), Aktualne zasady leczenia astmy (Józef Małolepszy), Leczenie stanu astmatycznego (Barbara Rogala), Nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne (Iwona Grzelewska–Rzymowska), Przyczyny, symptomatologia i leczenie wstrząsu anafilaktycznego (Jerzy Kruszewski).

W tym dniu odbyły się też trzy sesje reumatologiczne. Pierwszą sesję prowadzili: Krystyna Bernacka, Zbigniew Gburek, Włodzimierz Maśliński i Sławomir Maśliński; wygłoszono siedem wykładów: Rola cytokin w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów (Włodzimierz Maśliński, Ewa Kontny, Magdalena Chorąży–Massalska, Weronika Rudnicka), Rola komórki tucznej w patogenezie i terapii chorób narządu ruchu (Sławomir Maśliński), Choroby narządu ruchu – klasyfikacja i diagnostyka (Jacek Pazdur), Reumatoidalne zapalenie stawów: rozpoznanie i leczenie (Anna Filipowicz–Sosnowska, Ewa Stanisławska–Biernat, Anna Zubrzycka–Sienkiewicz), Zespół zmęczenia u chorych na przewlekłe zapalenie makrofagowo–mięśniowe (Krystyna Biernacka), Zapalne aspekty choroby zwyrodnieniowej stawów (Jan K. Łącki, Izabela Korczowska), Współczesna farmakoterapia w reumatologii (Stefan Mackiewicz). Drugą sesję reumatologiczną prowadzili: Maria Majdan, Henryka Małdyk, Piotr Głuszko i Witold Tłustochowicz. Podczas sesji wygłoszono cztery wykłady: Toczeń rumieniowaty układowy: rozpoznawanie i leczenie (Hanna Chwalińska–Sadowska), Powikłania nerkowe w chorobach narządu ruchu (Maria Majdan, Jolanta Parada–Turska, Dorota Suszek), Antagoniści TNF–alfa w leczeniu chorób narządu ruchu (Eugeniusz Józef Kucharz), Układowe zapalenia naczyń (Piotr Głuszek). Trzeciej sesji, dotyczącej reumatologii, przewodniczyli: Irena Fiedorowicz–Fabrycy, Aleksandra Kołczewska i Leszek Szczepański. Na sesję złożyły się z następujące wykłady: Współczesne poglądy na patogenezę osteoporozy i złamania (Janusz Badurski), Limfocyt B jako cel terapii w chorobach z autoagresji (Leszek Szczepański), Toczeń rumieniowaty a układ nerwowy (Irena Fiedorowicz–Fabrycy), Fibromialgia (Włodzimierz Samborski), Leczenie przeciwbólowe w chorobach reumatycznych (Witold Tłustochowicz, Dariusz Niedziałek), Bóle kręgosłupa: rozpoznawanie i leczenie (Marek Brzosko), Skrobiawica w chorobach narządu ruchu (Piotr Wiland).

Sesję hematologiczną prowadzili: Lidia Usnarska–Zubkiewicz, Kazimierz Kuliczkowski i Robert Pieczyrak. Uczestnicy wysłuchali: Zaburzenia odporności w nowotworach (Kazimierz Kuliczkowski, Maria Podolak–Dawidziak), Zasady kwalifikacji do transplantacji szpiku, opieka nad chorych po przeszczepieniu szpiku (Jerzy Wojnar), Leukopenia i leukocytoza – problemy diagnostyczne (Lidia Usnarska–Zubkiewicz), Krwawienie – podejście diagnostyczne (Maria Podolak–Dawidziak).

Sesję endokrynologiczną prowadzili Ida Kinalska i Teresa Gasińska. Wygłoszono trzy wykłady: Akromegalia: aspekty kliniczne, postępy w rozpoznawaniu i leczeniu (Teresa Gasińska), Hormonalna terapia zastępcza w świetle aktualnych badań (Violetta Skrzypulec) i Immunomodulacyjne oddziaływanie prolaktyny (Antoni Hrycek).

Do tematyki diabetologicznej i kardiologicznej nawiązywały dwie sesje, które odbyły się trzeciego dnia zjazdu. Była to sesja "Powikłania sercowo–naczyniowe w cukrzycy" przygotowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym. Sesję prowadzili: Bogna Wierusz–Wysocka, Anna Jegier, Artur Czyżyk i Krzysztof Strojek. Wykłady wygłosili: Artur Czyżyk (Wybrane problemy współczesnej diabetologii 2001–2004), Krzysztof Narkiewicz (Terapia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę), Waldemar Banasiak (Choroba wieńcowa w cukrzycy) i Bogna Wierusz–Wysocka (Śródbłonek a powikłania naczyniowe w cukrzycy). Drugą sesję "Prewencja cukrzycy" prowadzili: Adam Krętowski, Jacek Sieradzki, Maciej T. Małecki i Tomasz Dziewit. Wygłoszono cztery wykłady: Prewencja cukrzycy typu 1 (Adam Krętowski, Małgorzata Szelachowska), Prewencja cukrzycy typu 2 (Jacek Sieradzki), Prewencja chorób układu krążenia w cukrzycy (Krzysztof Strojek) oraz Znaczenie badań genetycznych w prewencji cukrzycy (Maciej T. Małecki).

Sesję gastrologiczną prowadzili: Jan Dzieniszewski, Gerard Jonderko, Andrzej Nowak i Leszek Paradowski. Wygłoszono następujące wykłady: Niesteroidowe leki przeciwzapalne – zyski i straty (Leszek Paradowski), Choroby internistyczne w praktyce internistycznej – wybrane zagadnienia (Tomasz Wocial), Rak żołądka (Jan Dzieniszewski), Polipy, polipowatość a rak jelita grubego (Krzysztof Linke), Endoskopowe leczenie ostrego żołciopochodnego zapalenia trzustki (Andrzej Nowak).

Wszystkie sesje tematyczne – z ustnymi prezentacjami – uzupełniała obszerna sesja posterowa. Podczas dwóch ostatnich dni zjazdu przedstawiono blisko 150 prac w formie plakatowej. Ostatni dzień zjazdu rozpoczęła druga sesja plenarna. Wykłady wygłosili: Paweł Górski (Zapalenie jako przedmiot farmakoterapii astmy oskrzelowej), Jacek Sieradzki (Znaczenie wyrównania cukrzycy w zapobieganiu przewlekłym powikłaniom), Andrzej Górski i wsp. (Teraźniejszość i przyszłość terapii fagowej), Wiesław Wiktor Jędrzejczak (Komórka macierzysta 2004) oraz Zbigniew Kalina (Diagnostyka nadciśnienia wrotnego przy pomocy metod obrazowych). Sesję prowadzili: Magdalena Kopeć, Andrzej Górski i Antoni Hrycek.

W trzecim i czwartym dniu zjazdu odbyły się trzy sesje medycyny rodzinnej. Sesję pierwszą prowadzili: Elżbieta Życińska–Dębska, Jerzy Jarząb i Jan Wodniecki. Wygłoszono następujące wykłady: Choroba niedokrwienna serca – ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST (Lech Poloński), Nadciśnienie płucne – diagnostyka, leczenie, rokowanie –wybrane aspekty (Jan Wodniecki, Wojciech Jacheć, Ala Foremny), Nadciśnienie tętnicze oporne (Ryszard Andrzejczak), Strategia leczenia otyłości (Barbara Zahorska–Markiewicz), Rozpoznawanie chorób alergicznych (Jerzy Jarząb, Andrzej Bożek).

Program drugiej sesji medycyny rodzinnej opracowano przy współpracy Sekcji Podstawowej Opieki Zdrowotnej TIP i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Sesje prowadzili: Andrzej Steciwko, Maciej Świątkowski i Kazimierz Andrzej Wardyn. Zainteresowani wysłuchali następujących wykładów: Nefropatia analgetyczna – kiedy podejrzewać, jak diagnozować i leczyć? (Andrzej Steciwko), Nerki w przebiegu układowych zapaleń naczyń (Kazimierz Andrzej Wardyn, Katarzyna Życińska), Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce, terapii, profilaktyce i promocji zdrowia (Andrzej Steciwko), Ocena jakości usług świadczonych w praktyce lekarza rodzinnego (Donata Kurpas, Andrzej Steciwko).

Trzecią sesję medycyny rodzinnej prowadzili: Sławomira Kyrcz–Krzemień, Aleksander Sieroń i Czesław Marcisz, a wykłady wygłosili: Wojciech Pluskiewicz (Osteoporoza – niedoceniany problem medycyny), Janusz Nauman (Nadczynność tarczycy jako problem diagnostyczny i terapeutyczny), Aleksander Sieroń i wsp. (Diagnostyka fluorescencyjna i terapia fotodynamiczna w ośrodku wielospecjalistycznym – sześcioletnie doświadczenia własne), Jakub Ząbek (Wartość diagnostyczna i ważniejsze metody oznaczania autoprzeciwciał w diagnostyce różnicowej układowych chorób tkanki łącznej).

W ostatnim dniu zjazdu odbyła się też sesja nefrologiczna. Obradom przewodniczyli: Andrzej Więcek, Bolesław Rutkowski, Marian Klinger i Jan Duława. Wygłoszono cztery wykłady: Leczenie nerkozastępcze – kiedy, komu i jak? (Bolesław Rutkowski), Nadciśnienie a nerki (Andrzej Więcek), Diagnostyka i leczenie kłębuszkowych zapaleń nerek (Marian Klinger, Krzysztof Kazimierczak), Zakażenia układu moczowego u chorych z upośledzoną odpornością (Jan Duława, Jan Szewieczek). Natomiast sesji hepatologicznej, w tym samym dniu, przewodniczyli: Teresa Nieszporek, Janusz Cianciara, Andrzej Gładysz i Zbigniew Gonciarz, a wykłady przedstawili: Marek Hartleb (Interpretacja badań laboratoryjnych w hepatologii), Andrzej Gładysz, Weronika Rymer, Sylwia Serafińska (Epidemiologia wirusowych zapaleń wątroby), Joanna Jabłońska, Janusz Cianciara (Pozawątrobowe manifestacje zakażenia HCV), Zbigniew Gonciarz (Leczenie wirusowego zapalenia watroby typu C), Waldemar Halota (Autoimmunologiczne zapalenie watroby).

Podczas uroczystości zakończenia zjazdu, zgodnie z tradycją, Irena Zimmermann–Górska przekazała Złotą Księgę Towarzystwa Internistów Polskich Eugeniuszowi Kucharzowi, dokonano także wręczenia sztandaru TIP.

Obradom towarzyszyła obszerna wystawa leków, sprzętu medycznego i wydawnictw lekarskich. Każdego dnia zjazdu ukazywał się obszerny "Kurier Zjazdowy" przygotowany przez wydawnictwo Elamed. Zawierał on zarówno materiały fotograficzne jak i obszerne wywiady z wybitnymi internistami polskimi, w tym z byłymi prezesami Towarzystwa Internistów Polskich. Nie zabrakło w nim oczywiście bieżących sprawozdań i tekstów wystąpień zjazdowych.

Materiały zjazdu ukazały się jako suplement "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" oraz zostały rozdane uczestnikom w postaci compact dysku. Wydawnictwo Medicus wydało zeszyt specjalny miesięcznika "Twój Magazyn Medyczny".

Ciekawostką było wybicie specjalnej "monety" zjazdowej – Dukata Hipokratesa. Uczestnicy zjazdu mogli nie tylko nabyć pamiątkową monetę, ale także własnoręcznie ją wybić, zgodnie z zasadami dawnej techniki mincerskiej.

Zjazd spotkał się z zainteresowaniem ze strony prasy, radia i telewizji. W dodatku do "Rzeczpospolitej" zamieszczono wywiad z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego. Tematom zjazdowym – w regionalnym programie telewizyjnym – poświęcono specjalne wydanie magazynu medycznego.

XXXV Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich był dużą imprezą, zgromadził bowiem około 2500 lekarzy z całej Polski. Zjazd został przygotowany przez Komitet Organizacyjny złożony z pracowników Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Stowarzyszenie "Pro Reumate" w składzie: Eugeniusz Józef Kucharz (Przewodniczący), Anna Kotulska (Sekretarz), Magdalena Kopeć, Marcin Koncewicz, Aneta Chamera, Grażyna Ciszewska (sekretariat), Robert Pieczyrak (Skarbnik). Wystawy zorganizowali: Przemysław Kotyla, Anna Kotulska, Robert Pieczyrak. Za redakcję wydawnictw byli odpowiedzialni: Eugeniusz Józef Kucharz, Tomasz Dziewit, Anna Kotulska. Strony internetowe obsługiwali Tomasz Dziewit i Aleksandra Zon–Giebel. Elżbieta Życińska–Dębska koordynowała uroczystość otwarcia zjazdu. W organizację zjazdu zaangażowani byli także członkowie Stowarzyszenia: Michał Banaś, Anna Błach, Sham Cader, Beata Dutkiewicz, Krzysztof Francikowski, Aneta Franczak–Drygalska, Katarzyna Gewald, Katarzyna Grzanka, Katarzyna Jankiewicz–Ziobro, Maria Kraut, Maciej Lewicki, Małgorzata Szarzyńska–Ruda i Małgorzata Widuchowska.

XXXV Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich zapoczątkował kadencję 2004–2008, ogłoszoną jako kadencja obchodów stulecia Towarzystwa Internistów Polskich.

Eugeniusz Józef Kucharz

Towarzystwo Internistów Polskich

Katowice, 12 września 2004 r. Uroczystość zakończenia zjazdu.
Od lewej: Magdalena Kopeć, Tomasz Dziewit, Małgorzata Widuchowska, Katarzyna Jankiewicz-Ziobro, Aneta Franczak-Drygalska, Marcin Koncewicz, Robert Pieczyrak, Irena Zimermann-Górska, Anna Kotulska, Eugeniusz J. Kucharz, Andrzej Steciwko, Elżbieta Życińska-Dębska, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Grażyna Rzepecka, Maciej Lewicki.