Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 2/2008
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2008
w sprawie zasad rozliczeń finansowych pomiędzy Oddziałami TIP a Zarządem Głównym

podjęta w dn. 3 czerwca 2008 r. na posiedzeniu nr 253


W rozliczeniach finansowych pomiędzy Oddziałami TIP a Zarządem Głównym przyjmuje się następujące zasady:

 1. W ramach prowadzonej gospodarki finansowej Oddziały sporządzają raporty kasowe, które wraz z wyciągiem bankowym i fakturami przekazują do Zarządu Głównego nie później niż do 15 dnia miesiąca po kwartale (kwartalnie).
 2. Od 1 stycznia 2009 r. członkowie TIP wpłacają składki członkowskie na rachunek bankowy Zarządu Głównego. Termin zapłaty składki za dany rok kalendarzowy upływa z dniem 31 marca (nie dotyczy to osób chcących po raz pierwszy uzyskać członkostwo w TIP).
 3. Zarząd Główny przekazuje 50% wysokości wpłaconych składek na rachunki bankowe właściwych Oddziałów TIP.
 4. Członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarządów Oddziałów, Komisji TIP uczestniczących w posiedzeniach Zarządu Głównego lub Zarządów Oddziałów, albo w innych spotkaniach za decyzją Prezesa ZG TIP, przysługuje zwrot kosztów podróży na podstawie przedstawionych dokumentów podróży lub informacji dotyczących podróży zawartych w delegacji:
  a) za przejazd pociągiem (dowolnej klasy) lub autobusem; konieczne udokumentowanie – bilet (z miejscówką)
  b) za przejazd samochodem prywatnym – zryczałtowany zwrot wydatków w wysokości stawki za każdy przejechany kilometr określanej przez właściwego ministra; konieczne udokumentowanie – oświadczenie wraz z wyliczeniem kosztów według określonej stawki
  c) za przelot samolotem – zwrot kosztów w uzasadnionych przypadkach oraz w każdym przypadku, gdy koszt podróży tym środkiem jest równy bądź niższy niż koszt podróży samochodem; konieczne udokumentowanie – bilet imienny
  d) pobyt w hotelu – faktura.
Potwierdzenie odbycia podróży osób, o których tu mowa, na podstawie listy obecności z posiedzeń organów TIP.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP