Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów TIP z dnia 24 kwietnia 2008 r.
PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA INTERNISTÓW POLSKICH
(wyciąg)

które się odbyło w dniu 24 kwietnia 2008 roku w sali konferencyjnej hotelu Holiday-Inn w Warszawie, ul. Złota 48/54

1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa Internistów Polskich
Zgromadzenie rozpoczęło się o godz. 9.00. Delegatów powitał prof. Jacek Musiał, Prezes-elekt i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXVI Zjazdu TIP, następnie oddał głos Prezesowi Zarządu Głównego TIP prof. Eugeniuszowi J. Kucharzowi.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
Prof. Eugeniusz Kucharz zaproponował na przewodniczącego Zgromadzenia dr. hab. Jacka Imielę, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatów. Wybór przewodniczącego przeprowadzono w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów. Głosy liczyła dr Anna Kotulska – Sekretarz Zarządu Głównego TIP. Na sali było 42 osoby na 67 uprawnionych do głosowania; kandydaturę dr. hab. Jacka Imieli przyjęto jednogłośnie.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
Prof. Eugeniusz Kucharz zaproponował na członków Komisji Skrutacyjnej dr. Lecha Kucharskiego, dr. Macieja Hamankiewicza i dr. Roberta Pieczyraka, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów, głosy liczyła dr Anna Kotulska. Wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymali po 42 głosy. Nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. Komisja na przewodniczącego wybrała dr. Lecha Kucharskiego.

4. Ogłoszenie prawomocności Walnego Zgromadzenia
O godz. 9:45 Komisja Skrutacyjna sprawdziła listę obecnych. Na sali znajdowało się 55 delegatów. Przewodniczący uznał zgromadzenie za ważne.

5. Przyjęcie programu Walnego Zgromadzenia
Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów. Program przyjęto jednogłośnie.

6. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia
Prof. Eugeniusz Kucharz zaproponował na sekretarza Walnego Zgromadzenia dr. Jana Sznajda, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów: za głosowało 55 osób, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

7. Wybór Komisji Wniosków
Prof. Eugeniusz Kucharz zaproponował na członków Komisji Wniosków dr Annę Kotulską, prof. Annę Bodzentę-Łukaszyk i prof. Cezarego Kucio, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci otrzymali po 55 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

8. Sprawozdanie Zarządu Głównego TIP kadencji 2004–2008
Prof. Eugeniusz Kucharz przedstawił sprawozdanie Zarządu Głównego TIP kadencji 2004–2008, które w formie drukowanej zostało udostępnione delegatom (załącznik 1).

9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Głównego
(...)

10. Sprawozdanie redaktora naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej"
W imieniu redaktora naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej", prof. Artura Czyżyka, sprawozdanie przedstawiła prof. Anetta Undas, zastępca redaktora naczelnego. Sprawozdanie w formie drukowanej zostało udostępnione delegatom (załącznik 2).

11. Dyskusja nad sprawozdaniem redaktora naczelnego
(...)

12. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej TIP kadencji 2004–2008
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Komisji, prof. Maria Podolak-Dawidziak (załącznik 3). Komisja pozytywnie oceniła działalność Zarządu Głównego i wystąpiła o udzielenie absolutorium.

13. Dyskusja nad sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej
(...) Dr Maciej Cymerys (mandat nr 7) z Poznania wystąpił o przedstawienie stanu finansowego TIP. Bieżącą sytuację finansową omówił skarbnik Zarządu Głównego, dr Robert Pieczyrak (załącznik 4).

14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów. Za głosowało 55 delegatów, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przyjęcie absolutorium.

15. Wniosek ustępującego Zarządu o wprowadzenie zmian do Statutu
Prof. Eugeniusz Kucharz przedstawił proponowane zmiany w Statucie TIP (załącznik 5). Odbyło się głosowanie jawne przez podniesienie mandatów. Za głosowało 55 osób, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przyjęcie proponowanych zmian w Statucie.

16. Wybór Prezesa-elekta TIP kadencji 2012-2016

Prof. Eugeniusz J. Kucharz zaproponował na stanowisko Prezesa-elekta prof. Andrzeja Szczeklika, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. Odbyło się głosowanie tajne na kartach do głosowania. Na Sali było 53 delegatów. Rozdano 53 karty, oddano 51, wszystkie ważne: 50 głosów "za", 1 "przeciw". Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że Prezesem-elektem został wybrany prof. Andrzej Szczeklik.

17. Wybór nowego redaktora naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej"
Prof. Eugeniusz Kucharz poinformował, że prof. Artur Czyżyk, dotychczasowy redaktor naczelny "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej", zrezygnował z dalszego pełnienia tej funkcji. Prof. Andrzej Szczeklik zgłosił na to stanowisko prof. Anettę Undas, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. Odbyło się głosowanie tajne na kartach do głosowania. Rozdano 53 karty. Oddano 53 karty: 48 głosów "za", 3 głosy "przeciw" i 2 głosy nieważne. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że redaktorem naczelnym "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" została wybrana prof. Anetta Undas.

18. Wybór członków Zarządu Głównego kadencji 2008–2012
Prof. Jacek Musiał zgłosił następujące kandydatury na członków Zarządu Głównego kadencji 2008–2012: dr Piotr Gajewski (na stanowisko Sekretarza), dr Magdalena Twardowska (na stanowisko Skarbnika), prof. Maria Podolak-Dawidziak, prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk, prof. Anna Doboszyńska, prof. Anna Jegier, prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, dr Marek Sienicki, dr Janusz Siedlecki, prof. Zbigniew Zdrojewski. Z sali zgłoszono dodatkowo kandydaturę prof. Danuty Pupek-Musialik. Odbyło się głosowanie tajne na kartach do głosowania. Na sali było 51 delegatów. Rozdano 51 kart.

19. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2008–2012
Prof. Jacek Musiał zgłosił następujące kandydatury na członków Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2008–2012: prof. Jan Duława, prof. Zbigniew Maziarz, dr Zofia Zadrożna, prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, dr hab. Mariusz Puszczewicz. Odbyło się głosowanie tajne na kartach do głosowania. Na sali było 51 delegatów. Rozdano 51 kart.

20. Dyskusja o aktualnych sprawach TIP
(...)

21. Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego kadencji 2008–2012
Prof. Jacek Musiał, Prezesa Zarządu Głównego kadencji 2008–2012, przedstawił główne kierunki działań Zarządu Głównego (załącznik 6).

22. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej

lp.Zarząd Głównyzaprzeciwnieważnych
1.Piotr Gajewski4740
2.Magdalena Twardowska4560
3.Maria Podolak-Dawidziak4740
4.Anna Bodzenta-Łukaszyk4740
5.Anna Doboszyńska4740
6.Anna Jegier4470
7.Kornelia Kędziora-Kornatowska4650
8.Janusz Siedlecki4380
9.Marek Sienicki4290
10.Zbigniew Zdrojewski4650
11.Danuta Pupek-Musialik27240
lp.Komisja Rewizyjnazaprzeciwnieważnych
1.Jan Duława5100
2.Zbigniew Maziarz5100
3.Zofia Zadrożna4920
4.Sławomira Kyrcz-Krzemień4830
5.Mariusz Puszczewicz4920

Do Zarządu Głównego zostali wybrani: Piotr Gajewski, Magdalena Twardowska, Maria Podolak-Dawidziak, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Anna Doboszyńska, Anna Jegier, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marek Sienicki, Janusz Siedlecki, Zbigniew Zdrojewski.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Jan Duława, Zbigniew Maziarz, Zofia Zadrożna, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Mariusz Puszczewicz.

23. Wolne wnioski
Nie zgłoszono żadnych formalnych wniosków. (...)

24. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa Internistów Polskich
Prof. Jacek Musiał

Tekst Protokołu przedkładają:
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
dr hab. med. Jacek Imiela
Sekretarz Walnego Zgromadzenia
dr med. Jan Sznajd

Kraków, 3 czerwca 2008 r.